Đây là video khóa học build online store with payment gateway với ruby on rails trên Udemy.com mà mình download được trên mạng. Bạn nào quan tâm thì xem nhé.


Video 1: http://4share.vn/f/6e5a5b5f5c575657
Video 2: http://4share.vn/f/26121317141f1f17
Video 3: http://4share.vn/f/53676662616a6a63
Video 4: http://4share.vn/f/6a5e5f5b58535359
Video 5: http://4share.vn/f/7145444043484843
Video 6: http://4share.vn/f/77434246454e4e43
Video 7: http://4share.vn/f/794d4c484b40404f
Video 8: http://4share.vn/f/65515054575c5c50
Video 9: http://4share.vn/f/2c18191d1e151514
Video 10: http://4share.vn/f/67535256555e5e50
Video 11: http://4share.vn/f/4377767270737373
Video 12: http://4share.vn/f/53676662616a6a6a
Video 13: http://4share.vn/f/380c0d090b080809
Video 14: http://4share.vn/f/3703020604070705
Video 15: http://4share.vn/f/4470717577747477
Video 16: http://4share.vn/f/6a5e5f5b595a5a5f
Video 17: http://4share.vn/f/5a6e6f6b696a6a6e