Kiến trúc Cassandra

Thiết kế của Cassandra là thiết kế phân tán dựa trên kiến trúc mạng ngang hàng (Peer - to - Peer) tất cả các node máy chủ trong hệ thống đều có vai trò như nhau và không có node máy chủ nào đóng vai trò là máy chủ trung tâm (master), giảm thiểu sự cố của máy chủ này có thể kéo theo đánh sập hoàn toàn hệ thống như các kiến trúc master-slave truyền thống.

cassandra.png

Các node máy chủ của Cassandra là độc lập và tham gia vào kết nối với các node máy chủ khác trong hệ thống. Mỗi node đều có thể xử lý các thao tác ghi và đọc dữ liệu, không phân biệt là dữ liệu được lưu trữ một cách vật lý trên máy chủ nào trong hệ thống.

Khi một node trong hệ thống bị sự cố và dừng hoạt động, các thao tác đọc ghi dữ liệu có thể được xử lý bởi các node khác trong hệ thống. Quá trình này hoàn toàn trong suốt với ứng dụng cho phép ẩn đi sự cố của máy chủ hệ thống đối với các ứng dụng.

Trong Cassandra, mỗi đối tượng dữ liệu có thể được nhân bản và lưu giữ trên nhiều máy chủ. Nếu một trong các máy chủ lưu một phiên bản dữ liệu bị lỗi hoặc không phải là phiên bản được cập nhật dữ liệu mới nhất, Cassandra có cơ chế đồng bộ để luôn đảm báo các thao tác đọc sẽ luôn trả về dữ liệu mới nhất. Cơ chế này được thực thi trong quá trình đọc dữ liệu (read repair) thay vì đồng bộ ngay trong thao tác ghi dữ liệu, điều này cho phép tăng hiệu năng cho thao tác ghi dữ liệu.


Revision #1
Created 25 June 2021 16:37:29 by Laptrinh.vn
Updated 25 June 2021 16:39:22 by Laptrinh.vn