Skip to main content

Mô hình dữ liệu trong Cassandra

Mô hình dữ liệu Cassandra tuân theo quy tắc hệ thống cột (column family):

  • Column family: là một đối tượng của NoSQL nơi chứa các cột dữ liệu. Nó là một tập hợp dữ liệu chứa các cặp “khóa – giá trị”. Trong đó “khóa” được ánh xạ đến một giá trị gồm tập hợp các cột. Tương tự với RDBMS, column family là một bảng, mỗi cặp “khóa – giá trị” là một hàng.
  • Tất cả các Column family được lưu trữ trong “kho chứa” gọi là Keyspace.
  • Column: là một tập hợp dữ liệu (bộ 3) gồm tên cột, giá trị, và mốc thời gian (timestamp).
  • Super column: Là một cột đặc biệt lưu trữ bản đồ (map) của các cột. Nó giúp lưu trữ cũng như truy xuất dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng hơn.

mo-hinh-du-lieu-column-family.pngMô hình lưu trữ dữ liệu trong Column family

Khác với mô hình dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế nhằm đảm bảo cho việc lưu trữ hiệu quả, giảm tối đa việc dư thừa dữ liệu, xây dựng các mối quan hệ và liên kết giữa các bảng hoặc các thực thể với nhau. Mô hình dữ liệu trong Cassandra được thiết kế với mục đích hoàn toàn khác đó là giúp việc thao tác với dữ liệu hiệu quả và có thể lưu trữ được một khối lượng dữ liệu khổng lồ.