Skip to main content

Hằng số trong Go

Hằng số (Constant) tham chiếu đến các giá trị cố định mà chương trình có thể không thay đổi trong quá trình thực hiện. Những giá trị cố định này cũng được gọi là literals.

Hằng số có thể là bất kỳ loại dữ liệu cơ bản nào như hằng số nguyên (Integer), hằng số động (Floating), hằng số ký tự (character) hoặc chuỗi ký tự (string). Cũng có các hằng số liệt kê (enum).

The const Keyword

const variableName type = value;

Ví dụ:

package main

import "fmt"

func main() {
   const LENGTH int = 10
   const WIDTH int = 5   
   var area int

   area = LENGTH * WIDTH
   fmt.Printf("value of area : %d", area)   
}

Kết quả thực hiện:

value of area : 50