Skip to main content

If Else trong Go

Lệnh if

Chúng ta sẽ thực hiện in các con số từ 1 đến 10 và cho biết số đó là chẵn hay lẻ. Để làm điều này thì chúng ta sẽ cần dùng đến câu lệnh if.

Ví dụ:

if.go
package main
 
import "fmt"
 
func main() {
  for i := 1; i <= 10 ; i++ {
    if i % 2 == 0 {
      fmt.Println(i, "chan")
    } else {
      fmt.Println(i, "le")
    }
  }
}

Ở đây chúng ta sử dụng câu lệnh if để kiểm tra xem biến i mang giá trị là số chẵn hay lẻ. Chúng ta ghi câu lệnh if, theo sau là một biểu thức điều kiện (tức là kết quả phải là true hoặc false), rồi đến khối lệnh nằm trong cặp dấu ngoặc nhọn {}, sau đó chúng ta có thể có thêm các câu lệnh else if hoặc else.

Nếu biểu thức điều kiện phía sau if là true thì thực hiện câu khối lệnh phía sau nó, ngược lại thì tiếp tục kiểm tra các biểu thức điều kiện tiếp theo nếu có.

Ở đây biểu thức điều kiện là câu lệnh i % 2 == 0, tức là chúng ta kiểm tra xem i có chia hết cho 2 hay không (hay i chia cho 2 không dư), nếu đúng thì i là số chẵn.

Output:
1 le
2 chan
3 le
4 chan
5 le
6 chan
7 le
8 chan
9 le
10 chan