Skip to main content

Khai báo biến trong Go

Biến là gì?

Biến là tên được đặt cho một vị trí bộ nhớ để lưu trữ một kiểu (loại) dữ liệu cụ thể (kiểu số, chuỗi...)

Khai báo biến đơn

var variableName Type

Ví dụ:

var name string

Khai báo và khởi tạo:

var <tên biến> <kiểu giá trị> = <giá trị khởi tạo>
var <tên biến> = <giá trị khởi tạo>
<tên biến> := <giá trị khởi tạo>

Trong đó: Nếu như chúng ta không định nghĩa kiểu giá trị của biến, giá trị khởi tạo (giá trị đầu tiên mà biến nhận được) sẽ trở thành kiểu giá trị của biến đó.

Ví dụ:

var i = 123 
//kiểu giá trị của i là int
var y = "123"
//kiểu giá trị của y là string

Đối với cách sử dụng “:=” kiểu giá trị của biến được khởi tạo sẽ là kiểu giá trị của giá trị khởi tạo cho biến đó.

Vì vậy các bạn cần lưu ý:

v := 1234
fmt.Println("v = ", v) // ok
fmt.Println("v = " + v) // error

Tham khảo ví dụ:

var.go
package main

import "fmt"

func main() {
	var s string
	s = "chuoi"
	fmt.Println("s = ", s)

	v := "abc"
	fmt.Println("v = ", v)
	fmt.Println("v = " + v)
	
	var i = 10
	fmt.Println("int i = ", i)

	var a, b int = 5, 10
	fmt.Println("a, b = ", a, b)

	var f = 12.3457439
	fmt.Println("f = ", f)
}