HBase - Drop table

Để xóa một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh disable để tạm dừng bảng trước khi xóa. Sau đó, bạn có thể sử dụng lệnh drop để xóa bảng.

hbase.png

Để tạm dừng một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh disable trong HBase shell. Lệnh này cho phép bạn tạm dừng bảng và ngăn chặn các hoạt động ghi mới vào bảng. Tuy nhiên, dữ liệu trong bảng vẫn được lưu trữ và có thể được truy cập.

Để sử dụng lệnh disable, bạn chỉ cần nhập lệnh sau trong HBase shell:

disable 'ten_bang'

Trong đó, ten_bang là tên của bảng mà bạn muốn tạm dừng. Lệnh này sẽ ngay lập tức tạm dừng bảng và ngăn chặn các hoạt động ghi mới vào bảng.

Sau khi bảng đã bị tạm dừng, bạn có thể sử dụng lệnh drop để xóa bảng. Để sử dụng lệnh drop, bạn chỉ cần nhập lệnh sau trong HBase shell:

drop 'ten_bang'

Trong đó, ten_bang là tên của bảng mà bạn muốn xóa. Lệnh này sẽ xóa bảng và các dữ liệu liên quan khỏi HBase.

Đó là cách sử dụng lệnh disabledrop để tạm dừng và xóa bảng trong HBase.


Revision #1
Created 21 June 2023 03:25:44 by Laptrinh.vn
Updated 21 June 2023 03:26:20 by Laptrinh.vn