HBase - Listing tables

Để liệt kê các bảng hiện có trong HBase, bạn có thể sử dụng HBase Shell và thực hiện các bước sau:

hbase.png

-  Khởi động HBase Shell: Mở terminal và chạy lệnh sau:

hbase shell

- Liệt kê các bảng: Sử dụng lệnh list để hiển thị danh sách các bảng có sẵn trong HBase:

list

HBase Shell sẽ hiển thị danh sách các bảng, cùng với các thông tin khác như tên bảng, số lượng gia đình cột (column family) và các thông số khác.

- Ví dụ:

TABLE
my_table
another_table
2 row(s)

Lưu ý: Khi sử dụng HBase Shell, hãy đảm bảo đã khởi động HBase và đang chạy trong môi trường Shell để có thể thực hiện các lệnh tương tác với HBase.


Revision #2
Created 21 June 2023 02:51:08 by Laptrinh.vn
Updated 21 June 2023 02:55:16 by Laptrinh.vn