Skip to main content

Java Class - Lớp trong Java

Khi định nghĩa một lớp, bạn chỉ ra thuộc tính mà nó chứa được thể hiện bằng biến (Member Variable) và hành vi được thể hiện bởi hàm (Method):

 • Các biến định nghĩa bên trong một lớp gọi là các biến thành viên (Member Variables).
 • Mã lệnh chứa trong các phương thức (Method). Các phương thức và biến định nghĩa trong lớp gọi chung là thành phần của lớp.

Trong hầu hết các lớp, các biến thể hiện được truy cập bởi các phương thức định nghĩa trong lớp đó. Vì vậy, chính các phương thức quyết định dữ liệu của lớp có thể dùng như thế nào. Lớp định nghĩa một kiểu dữ liệu mới, dùng để tạo các đối tượng thuộc kiểu đó.

Dạng đầy đủ của một định nghĩa lớp như sau:

[public]

Lớp được truy xuất chung cho các Package khác, mặc định chỉ có các đoạn mã trong cùng một gói mới có quyền truy xuất nó

[abstract]

Lớp trừu tượng, không thể khởi tạo

[final]

Lớp hằng không có lớp con, không kế thừa

class ClassName

Tên lớp

[extends SuperClass]

Kế thừa lớp cha SuperClass

[implements Interfaces]

Giao diện được cài đặt bởi Class

{ //Member Variables Declarations

Khai báo các biến

// Methods Declarations

Khai báo các phương thức

}

 

Ví dụ: Tạo một lớp Box đơn giản với ba biến: width, height, depth

/* Định nghĩa lớp*/
class Box {

  double width;

  double height;

  double depth;

  public double getWidth() {
    return this.width;
  }
}