Java Package - Gói trong Java

Package trong java được tạo bởi sự kết hợp của nhiều class hay interface. và trong package có thể chứa các package khác. Package thường chứa các class, interface hay sub-package có liên quan với nhau.

//Khai báo package
package vn.laptrinh;

public class Student {
  private int mark = 0;
  public Student(int m) {
    mark = m;
  }
  ...
}
Truy cập các thành phần trong package

Các class mà dự định sẽ được sử dụng bên ngoài package sẽ được khai báo là public.

Các package khác nhau có thể có các class trùng tên với nhau.

Nếu các package khác nhau mà có các class có tên trùng nhau thì khi sử dụng bắt buộc phải import đầy đủ tên package và tên class.

Có 4 kiểu truy cập vào package là private, protected, public và default:

Từ khóa Trong cùng class Trong cùng package Trong sub-package Package khác
private Không Không Không
default Không Không
protected Không
public

Revision #3
Created 26 September 2019 01:29:03 by Laptrinh.vn
Updated 12 April 2020 14:36:50 by Laptrinh.vn