Java Switch-case statement - Cấu trúc Switch-case trong Java

Câu lệnh switch-case có thể được xem như một dạng khác của câu lệnh if-else. Nó được sử dụng trong tình huống một biểu thức cho ra nhiều kết quả. Việc sử dụng câu lệnh switch-case cho phép việc lập trình dễ dàng và đơn giản hơn.

Cú pháp:

switch (expression)
{
	case 'value':
		action 1 statement;
		break;
	case 'value':
		action 2 statement;
		break;
	:
	:
	case 'valueN': 
		actionN statement (s);
		break;
	default:
		action default;
}

Trong đó:

Ví dụ:

Đoạn chương trình sau xác định giá trị trong một biến nguyên và hiển thị ngày trong tuần được thể hiện dưới dạng chuỗi. Để kiểm tra các giá trị nằm trong khoảng 0 đến 6, chương trình sẽ thông báo lỗi nếu nằm ngoài phạm vi trên.

class SwitchDemo {
  public static void main(String agrs[]) {
    int day = 4;
    switch (day) {
      case 0:
        system.out.println("Sunday");
        break;
      case 1:
        System.out.println("Monday");
        break;
      case 2:
        System.out.println("Tuesday");
        break;
      case 3:
        System.out.println("Wednesday");
        break;
      case 4:
        System.out.println("Thursday");
        break;
      case 5:
        System.out.println("Friday");
        break;
      case 6:
        System.out.println("Satuday");
        break;
      case 7:
        System.out.println("Saturday");
        break;
      default:
        System.out.println("Invalid day of week");
    }
  }
}

Revision #2
Created 19 October 2019 16:05:35 by Laptrinh.vn
Updated 12 April 2020 14:41:56 by Laptrinh.vn