Kubernetes

Kubernetes là một Platform được áp dụng để tự động hoá việc quản lý, scaling(mở rộng) và triển khai ứng dụng dưới dạng container hoá cụ thể là các docker, Kubernetes còn gọi là Container orchestration engine.

Giới thiệu Kubernetes

1. Kubernetes là gì?

Kubernetes là một Platform được áp dụng để tự động hoá việc quản lý, scaling(mở rộng) và triển khai ứng dụng dưới dạng container hoá cụ thể là các docker, Kubernetes còn gọi là Container orchestration engine.

kubernetes.png

Các đặc điểm chính của Kubernetes bao gồm:

2. Các mô hình triển khai ứng dụng

container_evolution.png

Mô trình truyền thống: Ban đầu, các ứng dụng được chạy trên các máy chủ vật lý. Không có cách nào để xác định ranh giới tài nguyên cho các ứng dụng trong máy chủ vật lý và điều này gây ra sự cố phân bổ tài nguyên. Ví dụ, nếu nhiều ứng dụng cùng chạy trên một máy chủ vật lý, có thể có những trường hợp một ứng dụng sẽ chiếm phần lớn tài nguyên hơn và kết quả là các ứng dụng khác sẽ hoạt động kém đi. Một giải pháp cho điều này sẽ là chạy từng ứng dụng trên một máy chủ vật lý khác nhau. Nhưng giải pháp này không tối ưu vì tài nguyên không được sử dụng đúng mức và rất tốn kém cho các tổ chức để có thể duy trì nhiều máy chủ vật lý như vậy.

Mô hình ảo hóa: Như một giải pháp, ảo hóa đã được giới thiệu. Nó cho phép bạn chạy nhiều Máy ảo (VM) trên CPU của một máy chủ vật lý. Ảo hóa cho phép các ứng dụng được cô lập giữa các VM và cung cấp mức độ bảo mật vì thông tin của một ứng dụng không thể được truy cập tự do bởi một ứng dụng khác.

Ảo hóa cho phép sử dụng tốt hơn các tài nguyên trong một máy chủ vật lý và cho phép khả năng mở rộng tốt hơn vì một ứng dụng có thể được thêm hoặc cập nhật dễ dàng, giảm chi phí phần cứng và hơn thế nữa. Với ảo hóa, bạn có thể có một tập hợp các tài nguyên vật lý dưới dạng một cụm các máy ảo sẵn dùng.

Mỗi VM là một máy tính chạy tất cả các thành phần, bao gồm cả hệ điều hành riêng của nó, bên trên phần cứng được ảo hóa.

Môi trường Container: Các container tương tự như VM, nhưng chúng có tính cô lập để chia sẻ Hệ điều hành (HĐH) giữa các ứng dụng. Do đó, container được coi là nhẹ (lightweight). Tương tự như VM, một container có hệ thống tệp (filesystem), CPU, bộ nhớ, process space, v.v. Khi chúng được tách rời khỏi cơ sở hạ tầng bên dưới, chúng có thể khả chuyển (portable) trên cloud hoặc các bản phân phối Hệ điều hành.

Các container đã trở nên phổ biến vì chúng có thêm nhiều lợi ích, chẳng hạn như:

3. Thành phần cơ bản của Kubernetes

Kubernetes cung cấp nhiều hơn ngoài framework cơ bản, cho phép người dùng chọn loại framework ứng dụng, ngôn ngữ, công cụ giám sát, logging và các công cụ khác mà họ chọn. Mặc dù nó không phải là Platform as a Service, nhưng nó có thể được sử dụng làm cơ sở cho một PaaS hoàn chỉnh.

kubernetes-architecture.png

Các thành phần cơ bản của Kubernetes bao gồm:

4. Ưu điểm của Kubernetes
5. Tại sao bạn cần Kubernetes và nó có thể làm những gì?

Các container là một cách tốt để đóng gói và chạy các ứng dụng của bạn. Trong môi trường production, bạn cần quản lý các container chạy các ứng dụng và đảm bảo rằng không có khoảng thời gian downtime. Ví dụ, nếu một container bị tắt đi, một container khác cần phải khởi động lên. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu được xử lý bởi một hệ thống.

Đó là cách Kubernetes đến với chúng ta. Kubernetes cung cấp cho bạn một framework để chạy các hệ phân tán một cách mạnh mẽ. Nó đảm nhiệm việc nhân rộng và chuyển đổi dự phòng cho ứng dụng của bạn, cung cấp các mẫu deployment và hơn thế nữa. Ví dụ, Kubernetes có thể dễ dàng quản lý một triển khai canary cho hệ thống của bạn.

Kubernetes cung cấp cho bạn:

6. Được thiết kế để triển khai

Triển khai ứng dụng theo mô hình container hóa có khả năng tăng tốc quá trình xây dựng, thử nghiệm và phát hành phần mềm và tính năng hữu ích bao gồm:

7. Kubernetes không phải là gì?

Kubernetes không phải là một hệ thống PaaS (Nền tảng như một Dịch vụ) truyền thống, toàn diện. Do Kubernetes hoạt động ở tầng container chứ không phải ở tầng phần cứng, nó cung cấp một số tính năng thường áp dụng chung cho các dịch vụ PaaS, như triển khai, nhân rộng, cân bằng tải, ghi nhật ký và giám sát. Tuy nhiên, Kubernetes không phải là cấu trúc nguyên khối và các giải pháp mặ định này là tùy chọn và có thể cắm được (pluggable).

Kubernetes:

Kubernetes Workloads

Kubernetes workloads được chia thành 2 nhóm chính bao gồm: Podcontrollers (Deployment, Relicaset, Stateful, Cronjob...)

Pod

kubernetes pod.jpg

Workload Controllers

Các bộ điều khiển Controllers là các kịch bản triển khai Pod, bao gồm các loại sau:

Kubernetes Pod

Pod là thành phần đặc trưng nhất của Kubernetes, Pod là container cho docker bao gồm cả tài nguyên lưu trữ, địa chỉ IP và các quy tắc (rule) về cách (các) container sẽ thực thi và hoạt động.

kubernetes pod.jpg

Thông thường, mỗi Pod sẽ triển khai 1 ứng dụng đơn lẻ (container docker), tuy nhiên, Pod hoàn toàn có thể triển khai nhiều container tùy theo mục đích triển khai.

Vì Pod được hiểu là một đơn vị nguyên tử (atomic unit) trong Kubernetes, nên mỗi Pod thực sự phải chạy một phiên bản duy nhất của một ứng dụng nhất định. Vì vậy, nếu bạn cần chạy nhiều bản sao của một container, thì mỗi container phải chạy trong Pod duy nhất của riêng nó thay vì để tất cả các container đó nằm trong một Pod duy nhất. Tuy nhiên, đôi khi một Pod có thể triển khai nhiều container nếu chúng có liên quan chặt chẽ với nhau (ví dụ phổ biến là một số thành phần ghi log). Một điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các container trong Pod sẽ chia sẻ cùng một môi trường: bộ nhớ, ổ đĩa, ngăn xếp mạng và quan trọng nhất là địa chỉ IP.

Trong quá trình triển khai thông thường, Pod không được lập trình viên trực tiếp tạo ra. Thay vào đó, các bộ điều khiển (controller) sẽ lên lịch cho Pod chạy trên Node. Một số điều quan trọng cần biết về Pod:

1. Tạo Pod từ command

Để tạo 1 từ container image quay.io/openshiftlabs/simpleservice:0.5.0 và publish 1 HTTP API trên port 9876, thực hiện:

kubectl run sise --image=quay.io/openshiftlabs/simpleservice:0.5.0 --port=9876

Kiểm tra pod đang chạy:

kubectl get pods -A

Kêt quả:

NAME READY STATUS RESTARTS AGE
sise 1/1 Running 0 1m

Xóa Pod vừa tạo:

kubectl delete pod sise
2. Tạo Pod từ file kịch bản (Manifest file)

Chúng ta có thể tạo Pod từ các file kịch bản, sử dụng lệnh kubectl apply:

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/openshift-evangelists/kbe/main/specs/pods/pod.yaml

hoặc, có thể tạo file trên local với nội dung sau và thực thi lệnh kubectl apply:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: twocontainers
spec:
 containers:
 - name: sise
  image: quay.io/openshiftlabs/simpleservice:0.5.0
  ports:
  - containerPort: 9876
 - name: shell
  image: centos:7
  command:
   - "bin/bash"
   - "-c"
   - "sleep 10000"

Kiểm tra Pod vừa tạo:

kubectl get pods

Kết quả:

NAME            READY  STATUS  RESTARTS  AGE
twocontainers        2/2   Running  0     36s

Xóa Pod vừa tạo:

kubectl delete pod twocontainers

Kubernetes Node

Trong Kubernetes, Node là đơn vị nhỏ nhất xét về phần cứng. Nó là một máy vật lý hay máy ảo (VPS) trong cụm máy (cluster). Xem danh sách các nút (node) trong cụm (cluster) chạy lệnh:

kubectl get nodes

module_03_nodes.png

Một Node là một máy worker trong Kubernetes và có thể là máy ảo hoặc máy vật lý, tuỳ thuộc vào cluster. Mỗi Node được quản lí bởi Master. Một Node có thể chứa nhiều Pods và Kubernetes master tự động xử lí việc lên lịch trình các Pods thuộc các Nodes ở trong cluster. Việc lên lịch trình tự động của Master sẽ tính đến các tài nguyên có sẵn trên mỗi Node.

Mỗi Node ở Kubernetes chạy ít nhất:

 

 

Lệnh cơ bản trong Kubernetes

Kubernetes là một Platform được áp dụng để tự động hoá việc quản lý, scaling(mở rộng) và triển khai ứng dụng dưới dạng container hoá cụ thể là các docker.

kubernetes.png

Dưới đây là các lệnh cơ bản trong Kubernetes.

1. Cấu hình kubectl
kubectl config view # Hiển thị các thiết lập kubeconfig đã được merged

# sử dụng nhiều tệp kubeconfig cùng một lúc và xem cấu hình hợp nhất
KUBECONFIG=~/.kube/config:~/.kube/kubconfig2 

kubectl config view

# lấy mật khẩu cho người dùng e2e
kubectl config view -o jsonpath='{.users[?(@.name == "e2e")].user.password}'

kubectl config view -o jsonpath='{.users[].name}'  # hiển thị người dùng đầu tiên 
kubectl config view -o jsonpath='{.users[*].name}'  # lấy danh sách người dùng 
kubectl config get-contexts             # hiển thị danh sách các ngữ cảnh 
kubectl config current-context            # hiển thị ngữ cảnh hiện tại
kubectl config use-context my-cluster-name      # thiết lập ngữ cảnh mặc định cho my-cluster-name

# thêm một cụm mới vào kubeconf hỗ trợ xác thực cơ bản
kubectl config set-credentials kubeuser/foo.kubernetes.com --username=kubeuser --password=kubepassword

# lưu vĩnh viễn namespace cho tất cả các lệnh kubectl tiếp theo trong ngữ cảnh đó
kubectl config set-context --current --namespace=ggckad-s2

# thiết lập ngữ cảnh sử dụng tên người dùng và namespace cụ thể
kubectl config set-context gce --user=cluster-admin --namespace=foo \
 && kubectl config use-context gce
 
kubectl config unset users.foo            # xóa người dùng foo
2. Kubectl apply

apply quản lý các ứng dụng thông qua các tệp định nghĩa tài nguyên Kubernetes. Nó tạo và cập nhật các tài nguyên trong một cụm thông qua việc chạy kubectl apply. Đây là cách được đề xuất để quản lý các ứng dụng Kubernetes trong thực tế.

kubectl apply -f ./my-manifest.yaml      # tạo tài nguyên
kubectl apply -f ./my1.yaml -f ./my2.yaml   # tạo từ nhiều tệp
kubectl apply -f ./dir             # tạo tài nguyên từ tất cả các tệp manifest trong thư mục dir
kubectl apply -f https://git.io/vPieo     # tạo tài nguyên từ url
kubectl create deployment nginx --image=nginx # tạo một deployment nginx
kubectl explain pods,svc            # lấy thông tin pod và service manifest

# Tạo nhiều đối tượng YAML từ stdin
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: busybox-sleep
spec:
 containers:
 - name: busybox
  image: busybox
  args:
  - sleep
  - "1000000"
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: busybox-sleep-less
spec:
 containers:
 - name: busybox
  image: busybox
  args:
  - sleep
  - "1000"
EOF

# Tạo một secret với một số keys
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: mysecret
type: Opaque
data:
 password: $(echo -n "s33msi4" | base64 -w0)
 username: $(echo -n "jane" | base64 -w0)
EOF
3. Xem, tìm các tài nguyên Pod, Node
# Lệnh get với một số đầu ra cơ bản
kubectl get services             # Liệt kê tất cả các services trong namespace
kubectl get pods --all-namespaces       # Liệt kê tất cả các pods trong tất cả các namespaces
kubectl get pods -o wide           # Liệt kê tất cả các pods namespace, với nhiều thông tin hơn
kubectl get deployment my-dep         # Liệt kê một deployment cụ thể
kubectl get pods               # Liệt kê tất cả các pods trong namespace
kubectl get pod my-pod -o yaml        # Lấy thông tin của một pod ở dạng YAML
kubectl get pod my-pod -o yaml --export    # Lấy thông tin của một pod ở dạng YAML mà không có thông tin cụ thể về cụm

# Lệnh describe
kubectl describe nodes my-node
kubectl describe pods my-pod

# Liệt kê các services được sắp xếp theo tên
kubectl get services --sort-by=.metadata.name

# Liệt kê các pods được sắp xếp theo số lần khởi động lại
kubectl get pods --sort-by='.status.containerStatuses[0].restartCount'

# Liệt kê các pods được sắp xếp theo dung lượng trong namespace có tên là test

kubectl get pods -n test --sort-by='.spec.capacity.storage'

# Lấy thông tin phiên bản của tất cả các pods có nhãn app=cassandra
kubectl get pods --selector=app=cassandra -o \
 jsonpath='{.items[*].metadata.labels.version}'

# Liệt kê tất cả các worker nodes (sử dụng một selector để loại trừ kết quả có một nhãn
# có tên 'node-role.kubernetes.io/master' 
kubectl get node --selector='!node-role.kubernetes.io/master'

# Liệt kê tất cả các pods đang chạy trong namespace
kubectl get pods --field-selector=status.phase=Running

# Liệt kê tất cả các ExternalIPs của tất cả các nodes
kubectl get nodes -o jsonpath='{.items[*].status.addresses[?(@.type=="ExternalIP")].address}'

# Liệt kê tên của các pods thuộc về một RC nhất định
# Lệnh "jq" hữu ích cho các chuyển đổi quá mức phức tạp cho jsonpath, xem thêm tại https://stedolan.github.io/jq/
sel=${$(kubectl get rc my-rc --output=json | jq -j '.spec.selector | to_entries | .[] | "\(.key)=\(.value),"')%?}
echo $(kubectl get pods --selector=$sel --output=jsonpath={.items..metadata.name})

# Hiển thị nhãn của tất cả các pods (hoặc các đối tượng Kubernetes khác hỗ trợ gán nhãn)
kubectl get pods --show-labels

# Kiểm tra xem nodes nào đã sẵn sàng
JSONPATH='{range .items[*]}{@.metadata.name}:{range @.status.conditions[*]}{@.type}={@.status};{end}{end}' \
 && kubectl get nodes -o jsonpath="$JSONPATH" | grep "Ready=True"

# Liệt kê tất cả cá Secrets hiện đang sử dụng bởi một pod
kubectl get pods -o json | jq '.items[].spec.containers[].env[]?.valueFrom.secretKeyRef.name' | grep -v null | sort | uniq

# Liệt kê tất cả các sự kiện được sắp xếp theo thời gian
kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp
4. Cập nhật các tài nguyên

Từ phiên bản 1.11, rolling-update đã không còn được dùng nữa, sử dụng rollout thay thế.

kubectl set image deployment/frontend www=image:v2        # Cập nhận container "www" của deployment "frontend", cập nhật image
kubectl rollout history deployment/frontend           # Kiểm tra lịch sử deployment bao gồm các sửa đổi
kubectl rollout undo deployment/frontend             # Quay trở lại deployment trước đó
kubectl rollout undo deployment/frontend --to-revision=2     # Quay trở lại một phiên bản cụ thể
kubectl rollout status -w deployment/frontend          # Xem trạng thái cập nhật của deployment "frontend" cho đến khi hoàn thành


# không còn được sử dụng kể từ phiên bản 1.11
kubectl rolling-update frontend-v1 -f frontend-v2.json      # (không dùng nữa) Cập nhật pods của frontend-v1
kubectl rolling-update frontend-v1 frontend-v2 --image=image:v2 # (không dùng nữa) Đổi tên tài nguyên và cập nhật image 
kubectl rolling-update frontend --image=image:v2         # (không dùng nữa) Cập nhật image của pod của frontend
kubectl rolling-update frontend-v1 frontend-v2 --rollback    # (không dùng nữa) Hủy bỏ tiến trình cập nhật hiện tại

cat pod.json | kubectl replace -f -               # Thay thế một pod dựa trên JSON được truyền vào std

# Buộc thay thế, xóa và sau đó tạo lại tài nguyên, sẽ gây ra sự cố ngưng services
kubectl replace --force -f ./pod.json

# Tạo một services cho nginx, phục vụ trên công 80 và kết nối đến các container trên cổng 8000
kubectl expose rc nginx --port=80 --target-port=8000

# Cập nhật phiên bản image của một container đơn lẻ lên v4 
kubectl get pod mypod -o yaml | sed 's/\(image: myimage\):.*$/\1:v4/' | kubectl replace -f -

kubectl label pods my-pod new-label=awesome           # Thêm một nhãn
kubectl annotate pods my-pod icon-url=http://goo.gl/XXBTWq    # Thêm một chú thích
kubectl autoscale deployment foo --min=2 --max=10        # Tự động scale deployment "foo"
5. Cập nhật các tài nguyên
# Cập nhật một phần một node
kubectl patch node k8s-node-1 -p '{"spec":{"unschedulable":true}}'

# Cập nhật image của container; spec.containers[*].name là bắt buộc vì đó là khóa hợp nhất
kubectl patch pod valid-pod -p '{"spec":{"containers":[{"name":"kubernetes-serve-hostname","image":"new image"}]}}'

# Cập nhật image của container sử dụng một bản vá json với các mảng vị trí
kubectl patch pod valid-pod --type='json' -p='[{"op": "replace", "path": "/spec/containers/0/image", "value":"new image"}]'

# Vô hiệu hóa một deployment livenessProbe sử dụng một bản vá json với các mảng vị trí
kubectl patch deployment valid-deployment --type json  -p='[{"op": "remove", "path": "/spec/template/spec/containers/0/livenessProbe"}]'

# Thêm một phần tử mới vào một mảng vị trí
kubectl patch sa default --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/secrets/1", "value": {"name": "whatever" } }]'
6. Chỉnh sửa các tài nguyên

Chỉnh sửa bất kì API tài nguyên nào trong trình soạn thảo ưa thích của bạn.

kubectl edit svc/docker-registry # Chỉnh sửa services có tên docker-registry
KUBE_EDITOR="nano" kubectl edit svc/docker-registry # Sử dụng một trình soạn thảo thay thế
7. Scaling tài nguyên
kubectl scale --replicas=3 rs/foo # Scale một replicaset có tên 'foo' thành 3
kubectl scale --replicas=3 -f foo.yaml # Scale một tài nguyên được xác định trong "foo.yaml" thành 3
kubectl scale --current-replicas=2 --replicas=3 deployment/mysql # Nếu kích thước hiện tại của deployment mysql là 2, scale mysql thành 3
kubectl scale --replicas=5 rc/foo rc/bar rc/baz # Scale nhiều replication controllers
8. Xóa tài nguyên
kubectl delete -f ./pod.json # Xóa một pod sử dụng loại và tên được xác định trong pod.json
kubectl delete pod,service baz foo # Xóa pods và services có tên "baz" và "foo"
kubectl delete pods,services -l name=myLabel # Xóa pods và services có nhãn name=myLabel
kubectl -n my-ns delete pod,svc --all # Xóa tất cả pods và services trong namespace my-ns,
# Xóa tất cả pods matching với pattern1 hoặc pattern2
kubectl get pods -n mynamespace --no-headers=true | awk '/pattern1|pattern2/{print $1}' | xargs kubectl delete -n mynamespace pod
9. Xem log với các pods đang chạy
kubectl logs my-pod # kết xuất logs của pod (stdout)
kubectl logs -l name=myLabel # kết xuất logs của pod có nhãn name=myLabel (stdout)
kubectl logs my-pod --previous # kết xuất logs của pod (stdout) cho khởi tạo trước của một container
kubectl logs my-pod -c my-container # kết xuất logs của container của pod (stdout, trường hợp có nhiều container)
kubectl logs -l name=myLabel -c my-container # kết xuất logs của container có tên my-container và có nhãn name=myLabel (stdout)
kubectl logs my-pod -c my-container --previous # kết xuất logs của container my-container của pod my-pod (stdout, trường hợp có nhiều container) cho khởi tạo trước của một container
kubectl logs -f my-pod # lấy logs của pod my-pod (stdout)
kubectl logs -f my-pod -c my-container # lấy logs của container my-container trong pod my-pod (stdout, trường hợp nhiều container)
kubectl logs -f -l name=myLabel --all-containers # lấy logs của tất cả các container của pod có nhãn name=myLabel (stdout)
10. Tương tác với các Pod đang chạy
kubectl run -i --tty busybox --image=busybox -- sh # Chạy pod trong một shell tương tác
kubectl run nginx --image=nginx --restart=Never -n
mynamespace # Chạy pod nginx trong một namespace cụ thể
kubectl run nginx --image=nginx --restart=Never # Chạy pod nginx và ghi spec của nó vào file có tên pod.yaml
--dry-run -o yaml > pod.yaml

kubectl attach my-pod -i # Đính kèm với container đang chạy
kubectl port-forward my-pod 5000:6000 # Lắng nghe trên cổng 5000 của máy local và chuyển tiếp sang cổng 6000 trên pod my-pod
kubectl exec my-pod -- ls / # Chạy lệnh trong một pod (trường hợp 1 container)
kubectl exec my-pod -c my-container -- ls / # Chạy lệnh trong pod (trường hợp nhiều container)
kubectl top pod POD_NAME --containers # Hiển thị số liệu của pod và container chạy trong nó
11. Tương tác với các node và cụm cluster
kubectl cordon my-node # Đánh dấu my-node là không thể lập lịch
kubectl drain my-node # Gỡ my-node ra khỏi cụm để chuẩn bị cho việc bảo trì
kubectl uncordon my-node # Đánh dấu my-node có thể lập lịch trở lại
kubectl top node my-node # Hiển thị số liệu của node
kubectl cluster-info # Hiển thị địa chỉ master và các services
kubectl cluster-info dump # Kết xuất trạng thái hiện tại của cụm ra ngoài stdout
kubectl cluster-info dump --output-directory=/path/to/cluster-state # Kết xuất trạng thái hiện tại của cụm vào /path/to/cluster-state

kubectl taint nodes foo dedicated=special-user:NoSchedule
12. Các loại tài nguyên

Liệt kê tất cả các loại tài nguyên được hỗ trợ cùng với tên viết tắt của chúng, API group, cho dù chúng là namespaced, và Kind:

kubectl api-resources

Các hoạt động khác để khám phá các tài nguyên API:

kubectl api-resources --namespaced=true # Tất cả các tài nguyên được đặt tên
kubectl api-resources --namespaced=false # Tất cả các tài nguyên không được đặt tên
kubectl api-resources -o name # Tất cả các tài nguyên với đầu ra đơn giản (chỉ gồm tên tài nguyên)
kubectl api-resources -o wide # Tất cả các tài nguyên với đầu ra mở rộng
kubectl api-resources --verbs=list,get # Tất cả các tài nguyên hỗ trợ yêu cầu "list" và "get"
kubectl api-resources --api-group=extensions # Tất cả tài nguyên trong nhóm API "tiện ích mở rộng"

Kubernetes Label - Nhãn đối tượng trong Kubernetes

Label (nhãn) là cơ chế được sử dụng để tổ chức các đối tượng Kubernetes. Label là một cặp key - value với với một số hạn chế nhất định liên quan đến độ dài và các giá trị được phép nhưng không có bất kỳ ý nghĩa nào được xác định trước. Bạn có thể tự do chọn Label phù hợp hoặc để thể hiện tên, môi trường, quyền sở hữu...

kubernetes_labels.png

- Tạo Pod với label sử dụng kubectl apply:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: labelex
 labels:
  env: development
spec:
 containers:
 - name: sise
  image: quay.io/openshiftlabs/simpleservice:0.5.0
  ports:
  - containerPort: 9876

- Hiển thị label của pod vừa tạo:

kubectl get pods --show-labels

Kết quả:

NAME   READY  STATUS  RESTARTS  AGE  LABELS
labelex  1/1   Running  0     6s  env=development

- Thêm Label cho pod bằng cách:

kubectl label pods labelex owner=michael

Kết quả:

NAME   READY  STATUS  RESTARTS  AGE  LABELS
labelex  1/1   Running  0     65s  env=development,owner=michael

- Filter pod theo label:

kubectl get pods --selector owner=michael

- Xóa pod theo label:

kubectl delete pods -l 'env in (production, development)'

- Xóa pod sử dụng kubectl delete:

kubectl delete pods labelex
kubectl delete pods labelexother

Kubernetes Deployment - Triển khai ứng dụng bằng Deployment

Deployment là một supervisor (kịch bản thực hiện) cho các Pod, cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết về cách thức và thời điểm một phiên bản Pod mới được triển khai cũng như quay trở lại trạng thái trước đó.

kubernetes-deployment.png

1. Tạo Kubernetes Deployment

- File: nginx-deployment.yaml


apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-deployment
 labels:
  app: nginx
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx:1.14.2
    ports:
    - containerPort: 80

- Giải thích: Trong ví dụ trên:

- Thực hiện:

kubectl apply -f nginx-deployment.yaml
- Kiểm tra:
kubectl get deployments

NAME        READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
nginx-deployment  0/3   0      0      1s

Khi bạn kiểm tra Deployment, các trường sau được hiển thị:

- Để kiểm tra trạng thái thực hiện của Deployment, thực hiện kubectl rollout status deployment/nginx-deployment


Waiting for rollout to finish: 2 out of 3 new replicas have been updated...
deployment "nginx-deployment" successfully rolled out

- Kiểm tra số lượng ReplicaSet được tạo bởi Deployment, thực hiện:

kubectl get rs
NAME             DESIRED  CURRENT  READY  AGE
nginx-deployment-75675f5897  3     3     3    18s

ReplicaSet hiển thị các trường sau:

- Để kiểm tra Pod được tạo, thực hiện:

kubectl get pods --show-labels
NAME                READY   STATUS  RESTARTS  AGE    LABELS
nginx-deployment-75675f5897-7ci7o  1/1    Running  0     18s    app=nginx,pod-template-hash=3123191453
nginx-deployment-75675f5897-kzszj  1/1    Running  0     18s    app=nginx,pod-template-hash=3123191453
nginx-deployment-75675f5897-qqcnn  1/1    Running  0     18s    app=nginx,pod-template-hash=3123191453
2. Cập nhật Deployment

- Thực hiện cập nhật nginx Pod sử dụng image version nginx:1.16.1 từ version nginx:1.14.2

kubectl set image deployment.v1.apps/nginx-deployment nginx=nginx:1.16.1

hoặc sử dụng:

kubectl set image deployment/nginx-deployment nginx=nginx:1.16.1

Kết quả:

deployment.apps/nginx-deployment image updated

Tuy nhiên, chúng ta có thể edit Deployment và thay đổi .spec.template.spec.containers[0].image từ nginx:1.14.2 thành nginx:1.16.1:

kubectl edit deployment/nginx-deployment

Kết quả:

deployment.apps/nginx-deployment edited

- Kiểm tra trạng thái Deployment rollout, ReplicaSet, Pod theo các command ở trên để kiểm tra chi tiết.

3. Kiểm tra chi tiết Deployment

- Kiểm tra chi tiết Deployment, thực hiện:

kubectl describe deployments

- Kết quả:

Name:          nginx-deployment
Namespace:       default
CreationTimestamp:   Thu, 30 Nov 2017 10:56:25 +0000
Labels:         app=nginx
Annotations:      deployment.kubernetes.io/revision=2
Selector:        app=nginx
Replicas:        3 desired | 3 updated | 3 total | 3 available | 0 unavailable
StrategyType:      RollingUpdate
MinReadySeconds:    0
RollingUpdateStrategy: 25% max unavailable, 25% max surge
Pod Template:
 Labels: app=nginx
  Containers:
  nginx:
   Image:    nginx:1.16.1
   Port:     80/TCP
   Environment: <none>
   Mounts:    <none>
  Volumes:    <none>
 Conditions:
  Type      Status Reason
  ----      ------ ------
  Available   True  MinimumReplicasAvailable
  Progressing  True  NewReplicaSetAvailable
 OldReplicaSets: <none>
 NewReplicaSet:  nginx-deployment-1564180365 (3/3 replicas created)
 Events:
  Type  Reason       Age  From          Message
  ----  ------       ---- ----          -------
  Normal ScalingReplicaSet 2m  deployment-controller Scaled up replica set nginx-deployment-2035384211 to 3
  Normal ScalingReplicaSet 24s  deployment-controller Scaled up replica set nginx-deployment-1564180365 to 1
  Normal ScalingReplicaSet 22s  deployment-controller Scaled down replica set nginx-deployment-2035384211 to 2
  Normal ScalingReplicaSet 22s  deployment-controller Scaled up replica set nginx-deployment-1564180365 to 2
  Normal ScalingReplicaSet 19s  deployment-controller Scaled down replica set nginx-deployment-2035384211 to 1
  Normal ScalingReplicaSet 19s  deployment-controller Scaled up replica set nginx-deployment-1564180365 to 3
  Normal ScalingReplicaSet 14s  deployment-controller Scaled down replica set nginx-deployment-2035384211 to 0
4. Deployment Rollover

Mỗi khi Deployment controller quan sát thấy một kịch bản triển khai Deployment mới (cập nhật), một ReplicaSet mới được tạo để quản lý các Pod. Nếu Deployment được update, ReplicaSet đang tồn tại có label trùng .spec.selector nhưng không trùng template.spec.selector sẽ bị scaled down. Cuối cùng, một ReplicaSet mới sẽ được scaled tới .spec.replicas và tất cả các ReplicateSet cũ sẽ bị scaled về 0

Nếu chúng ta cập nhật Deployment trong khi Deployment rollout hiện tại đang trong quá trình thực thi, Deployment sẽ tạo một ReplicaSet mới theo bản cập nhật và bắt đầu scaling up, và ReplicaSet hiện tại sẽ được thêm vào danh sách ReplicaSet cũ để thực hiện scaling down

Ví dụ: Trong trường hợp chúng ta tạo Deployment để tạo 5 replicas của nginx:1.14.2, nhưng sau đó thực hiện cập nhật Deployment để tạo 5 replicas của nginx:1.16.1, khi mới chỉ 3 replicas của nginx:1.14.2 đã được tạo. Trong trường hợp này, Deployment sẽ ngay lập tức killing 3 Pod nginx:1.14.2 (mà không chờ đến lúc tạo đủ 5 pod nginx:1.14.2) đã được tạo này, sau đó thực hiện tạo pod nginx:1.16.1 theo kịch bản Deployment mới.

5. Rolling Back a Deployment

continue..

Hướng dẫn cài đặt Sonatype Nexus 3 trên Kubernetes

Nexus Repository Manager là một công cụ dùng để lưu trữ các thư viện dependencies mà chúng ta cần để sử dụng trong các dự án.

Sonatype.png

Deployment.yaml

---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: sonatype-registry-data
spec:
 storageClassName: local-path
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 10Gi
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: sonatype-service
spec:
 ports:
  - name: sonatype-registry
   port: 8081
   protocol: TCP
   targetPort: 8081
 selector:
  app: sonatype-registry
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: sonatype-registry
 labels:
  app: sonatype-registry
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: sonatype-registry
 template:
  metadata:
   labels:
    app: sonatype-registry
  spec:
   volumes:
    - name: registry-vol
     persistentVolumeClaim:
      claimName: sonatype-registry-data
   containers:
    - image: sonatype/nexus3
     name: nexus
     ports:
      - containerPort: 8081
     volumeMounts:
      - name: registry-vol
       mountPath: /nexus-data
       subPath: sonatype

Kubernetes Service - Truy cập Service trong Kubernetes

Service trong Kubernetes là một tài nguyên để quản lý Pod và cung cấp các chính sách truy cập đến các Pod đó.