Hướng dẫn cài đặt Sonatype Nexus 3 trên Kubernetes

Nexus Repository Manager là một công cụ dùng để lưu trữ các thư viện dependencies mà chúng ta cần để sử dụng trong các dự án.

Sonatype.png

Deployment.yaml

---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: sonatype-registry-data
spec:
 storageClassName: local-path
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 10Gi
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: sonatype-service
spec:
 ports:
  - name: sonatype-registry
   port: 8081
   protocol: TCP
   targetPort: 8081
 selector:
  app: sonatype-registry
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: sonatype-registry
 labels:
  app: sonatype-registry
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: sonatype-registry
 template:
  metadata:
   labels:
    app: sonatype-registry
  spec:
   volumes:
    - name: registry-vol
     persistentVolumeClaim:
      claimName: sonatype-registry-data
   containers:
    - image: sonatype/nexus3
     name: nexus
     ports:
      - containerPort: 8081
     volumeMounts:
      - name: registry-vol
       mountPath: /nexus-data
       subPath: sonatype

Revision #2
Created 29 March 2022 15:51:38 by Laptrinh.vn
Updated 6 May 2022 16:24:24 by Laptrinh.vn