Kubernetes Service - Truy cập Service trong Kubernetes

Service trong Kubernetes là một tài nguyên để quản lý Pod và cung cấp các chính sách truy cập đến các Pod đó.

kubernetes_services.png

Hiểu một cách đơn giản, để có thể truy cập vào các Pod trên Kubernetes thì cần phải khai báo Service cho nó, các loại Service trong Kubernetes bao gồm:

kubenetes-service2

Cùng tìm hiểu cách khai báo các Service trong Kubernetes theo ví dụ sau:

- Tạo Pod:

apiVersion: v1 
kind: Pod 
metadata: 
 name: myapp-pod 
 labels: 
  app: myapp 
  type: front-end
spec: 
 containers: 
  - name: nginx-container 
   image: nginx

- Khai báo Service ClusterIP:

apiVersion: v1 
kind: Service 
metadata: 
 name: front-end-service 
spec: 
 type: ClusterIP 
 selector: 
  app: myapp 
  type: front-end 
 ports: 
  - targetPort: 80
   port: 80

- Khai báo Service NodePort:

apiVersion: v1 
kind: Service 
metadata:
 name: myapp-service 
spec: 
 type: NodePort 
 selector: 
  app: myapp 
  type: front-end 
 ports: 
  - targetPort: 80 
   port: 80 
   nodePort: 32593

- Khai báo Service LoadBalancer:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: my-service
spec:
 type: LoadBalancer
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 9376
   nodePort: 31000
 selector:
  app: myapp

- Khai báo Service ExternalName:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: "google-service"
spec:
 ports:
  - port: 80
 type: ExternalName
 externalName: google.com

Tham khảo: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/


Revision #5
Created 6 May 2022 15:38:12 by Laptrinh.vn
Updated 6 May 2022 17:05:50 by Laptrinh.vn