MySQL - ALTER Command

Trong MySQL, câu lệnh ALTER được sử dụng để thay đổi cấu trúc của một bảng hoặc cơ sở dữ liệu. Các thay đổi có thể bao gồm thêm hoặc xóa cột, thay đổi kiểu dữ liệu của cột, thêm hoặc xóa ràng buộc, hoặc thay đổi tên của bảng hoặc cơ sở dữ liệu.

mysql.jpg

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng câu lệnh ALTER trong MySQL:

Thêm cột

Để thêm một cột mới vào một bảng, bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE như sau:

ALTER TABLE table_name
ADD COLUMN column_name data_type;

Ví dụ:

ALTER TABLE customers
ADD COLUMN email VARCHAR(255);
Xóa cột

Để xóa một cột khỏi một bảng, bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE như sau:

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;

Ví dụ:

ALTER TABLE customers
DROP COLUMN email;
Thay đổi kiểu dữ liệu của cột

Để thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trong một bảng, bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE như sau:

ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name new_data_type;

Ví dụ:

ALTER TABLE customers
MODIFY COLUMN phone_number INT;
Đổi tên bảng

Để đổi tên của một bảng, bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE như sau:

ALTER TABLE old_table_name
RENAME TO new_table_name;

Ví dụ:

ALTER TABLE customers
RENAME TO clients;Revision #1
Created 4 July 2023 10:23:29 by Laptrinh.vn
Updated 4 July 2023 10:24:50 by Laptrinh.vn