Skip to main content

MySQL - Clone Table

Trong MySQL, câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, đôi khi bạn muốn tạo một bảng mới bằng cách sao chép một bảng đã có, thay vì viết lại câu lệnh CREATE TABLE từ đầu. Để sao chép một bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh CREATE TABLE ... LIKE.

mysql.jpg

Cú pháp

Cú pháp của câu lệnh CREATE TABLE ... LIKE như sau:

CREATE TABLE new_table_name LIKE existing_table_name;

Trong đó:

  • new_table_name: Tên của bảng mới sẽ được tạo ra.
  • existing_table_name: Tên của bảng đã có sẽ được sao chép.
Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sao chép một bảng trong MySQL:

CREATE TABLE products_copy LIKE products;

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một bảng mới có tên là products_copy, bằng cách sao chép cấu trúc của bảng products.

Sau khi đã sao chép bảng, bạn cũng có thể sao chép dữ liệu từ bảng gốc vào bảng mới bằng cách sử dụng câu lệnh INSERT INTO SELECT. Ví dụ:

INSERT INTO products_copy SELECT * FROM products;

Trong ví dụ này, chúng ta sao chép toàn bộ dữ liệu từ bảng products sang bảng products_copy.