Skip to main content

MySQL - INDEX

Trong MySQL, index là một cơ chế tìm kiếm nhanh để tìm kiếm các bản ghi trong bảng. Index được tạo ra bằng cách lưu trữ một bản sao của một phần hoặc toàn bộ bảng trong một cấu trúc dữ liệu khác nhau, cho phép truy cập nhanh hơn vào các bản ghi.

mysql.jpg

Để tạo một index trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh CREATE INDEX. Đây là một ví dụ về cách tạo một index trên một cột trong bảng users:

CREATE INDEX idx_users_email ON users (email);

Trong ví dụ này, idx_users_email là tên của index được tạo ra, và email là tên của cột được sử dụng để tạo index.

Khi tìm kiếm các bản ghi trong một bảng có index, MySQL sử dụng index để tìm kiếm các bản ghi nhanh hơn. Nếu không có index, MySQL sẽ phải quét toàn bộ bảng để tìm kiếm các bản ghi, điều này có thể mất nhiều thời gian hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng index không phải lúc nào cũng là tốt nhất. Việc tạo index cũng có thể làm chậm các thao tác cập nhật và thêm mới dữ liệu vào bảng. Do đó, bạn nên tạo index cho các cột được sử dụng thường xuyên để tìm kiếm hoặc sắp xếp dữ liệu, và tránh tạo index cho các cột có ít hoặc không được sử dụng trong các truy vấn.