MySQL - Select Query

mysql.jpg

Để truy vấn dữ liệu từ một bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL SELECT. Dưới đây là cú pháp của câu lệnh này:

SELECT cột1, cột2, cột3, ...
FROM tên_bảng
WHERE điều_kiện;

Thay thế cột1, cột2, cột3, ... bằng danh sách các cột mà bạn muốn truy vấn. Nếu bạn muốn truy vấn tất cả các cột, bạn có thể sử dụng dấu * thay vì danh sách các cột. Tên_bảng là tên của bảng mà bạn muốn truy vấn. Điều_kiện là một biểu thức điều kiện để lọc các bản ghi. Nếu bạn muốn truy vấn tất cả các bản ghi, bạn có thể bỏ qua điều kiện.

Ví dụ, để truy vấn tất cả các người dùng trong bảng users, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

SELECT * FROM users;

Để tìm kiếm các bản ghi cụ thể trong bảng users, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

SELECT id, name, email FROM users WHERE age > 30;

Trong ví dụ này, chỉ có các bản ghi với giá trị age lớn hơn 30 được trả về, và chỉ các cột id, nameemail được hiển thị.

SELECT * FROM users WHERE name LIKE 'John%';

Trong ví dụ này, chỉ có các bản ghi với tên bắt đầu bằng "John" được trả về.


Revision #1
Created 4 July 2023 09:32:59 by Laptrinh.vn
Updated 4 July 2023 09:34:27 by Laptrinh.vn