Skip to main content

MySQL - Update Query

mysql.jpg

Để cập nhật dữ liệu trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL UPDATE. Dưới đây là cú pháp của câu lệnh này:

UPDATE tên_bảng
SET cột1 = giá_trị1, cột2 = giá_trị2, ...
WHERE điều_kiện;

Thay thế tên_bảng bằng tên của bảng mà bạn muốn cập nhật dữ liệu. Danh sách các cột cũng phải được chỉ định, cùng với giá trị mới mà bạn muốn cập nhật. Điều_kiện là một biểu thức điều kiện để xác định các bản ghi cần cập nhật. Nếu bạn muốn cập nhật tất cả các bản ghi, bạn có thể bỏ qua điều kiện.

Ví dụ, để cập nhật thông tin của một người trong bảng users, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

UPDATE users
SET name = 'Jane Doe', email = 'janedoe@example.com', age = 35
WHERE id = 1;

Trong ví dụ này, giá trị mới cho các cột name, email, và age được chỉ định. Chỉ có bản ghi với id là 1 sẽ được cập nhật.

Một ví dụ khác là nếu bạn muốn tăng giá trị của một cột bằng một số lượng cụ thể, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

UPDATE users
SET age = age + 1
WHERE id = 1;

Điều này sẽ tăng giá trị của cột age lên 1 cho bản ghi với id là 1.