Skip to main content

MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh.

MySQL Tutorial

Kiến thức cơ bản về MySQL

MySQL overview

MySQL là gì? MySQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (Relational Database Manag...

MySQL Create database

Create Database sử dụng mysql client - Để thực hiện create MySQL database, thực hiện command sau...

MySQL Drop database

Để thực hiện drop database, thực hiện lệnh sau: [root@host]# mysql -u root -p mysql> DROP DA...

MySQL Storage Engines

Giới thiệu Kiến trúc logic của MySQL nhìn tổng quan có thể được mô tả như hình dưới đây: Stor...

MySQL - Connection

Để kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL bằng MySQL Binary, bạn cần làm theo các bước sau: Tải xuống...

MySQL - Create Database

Để tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau: CREATE DATABASE tên_c...

MySQL - Drop Database

Để xóa một cơ sở dữ liệu trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau: DROP DATABASE tên_cơ_...

MySQL - Select Database

Để chọn một cơ sở dữ liệu trong MySQL bằng tiếng Việt, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau: USE ...

MySQL - Data Types

Trong MySQL có các kiểu dữ liệu (Data Type) cơ bản sau: Kiểu dữ liệu Mô tả Ví dụ INT Kiểu số...

MySQL - Create Table

Để tạo bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng lệnh CREATE TABLE theo sau là tên bảng và danh sách c...

MySQL - Drop Table

Để xóa một bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau: DROP TABLE tên_bảng; Thay t...

MySQL - Insert Query

Để chèn dữ liệu vào một bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL INSERT INTO. Dưới đây...

MySQL - Select Query

Để truy vấn dữ liệu từ một bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL SELECT. Dưới đây l...

MySQL - WHERE Clause

Trong MySQL, câu lệnh WHERE được sử dụng để lọc dữ liệu được trả về bởi câu lệnh SELECT dựa trê...

MySQL - Update Query

Để cập nhật dữ liệu trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL UPDATE. Dưới đây là cú pháp củ...

MySQL - DELETE Query

Để xóa một hàng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL DELETE. Dưới đây là cú pháp của câ...

MySQL - LIKE Clause

Trong MySQL, câu lệnh SELECT được sử dụng để truy vấn dữ liệu từ một bảng. Bạn có thể sử dụng t...

MySQL - Sorting Results

Trong MySQL, câu lệnh SELECT có thể được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trả về từ một bảng. Bạn có ...

MySQL - Using Join

Trong MySQL, JOIN được sử dụng để kết hợp các bảng khác nhau với nhau bằng cách sử dụng một hoặ...

MySQL - Regex

Trong MySQL, biểu thức chính quy (regular expressions) có thể được sử dụng trong các truy vấn để ...

MySQL - Transaction

Trong MySQL, transaction là một chuỗi các thao tác cơ sở dữ liệu được thực hiện như một đơn vị đơ...

MySQL - ALTER Command

Trong MySQL, câu lệnh ALTER được sử dụng để thay đổi cấu trúc của một bảng hoặc cơ sở dữ liệu. Cá...

MySQL - INDEX

Trong MySQL, index là một cơ chế tìm kiếm nhanh để tìm kiếm các bản ghi trong bảng. Index được tạ...

MySQL - Temporary Table

Trong MySQL, Temporary Table là bảng tạm thời được tạo ra trong bộ nhớ và sẽ tự động bị xóa khi k...

MySQL - Clone Table

Trong MySQL, câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiê...