Skip to main content

Python Logical Operator - Toán tử logic trong Python

Các toán tử Logical trong Python.

- Giá trị đúng và sai tương ứng là: True False

  • not Để đảo giá trị.
  • and Phép tính logic và (AND)
  • or Phép tính logic hoặc (OR)

- Ví dụ:

a = True
b = False
print(('a and b is',a and b))
print(('a or b is',a or b))
print(('not a is',not a))

Output:

('a and b is', False)
('a or b is', True)
('not a is', False)