Skip to main content

Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 7/6

Redis là tên viết tắt của Remote Dictionary Server (Máy chủ từ điển từ xa), là một phần mềm mã nguồn mở được dùng để lưu trữ một cách tạm thời trên bộ nhớ (hay còn gọi là cache data) và giúp truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng. Do tốc độ truy xuất dữ liệu vượt trội, Redis thường được chọn sử dụng cho hoạt động lưu trữ bộ nhớ đệm Caching, quản lý phiên, trò chơi, bảng xếp hạng, phân tích theo thời gian thực, dữ liệu không gian địa lý, ứng dụng đặt xe, trò chuyện/nhắn tin, phát trực tiếp nội dung phương tiện và pub/sub.

redis.png

1. Hướng dẫn cài đặt Redis

- Cài đặt remi repository:

## CentOS 7 ##
yum install epel-release
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

## CentOS 6 ##
yum install epel-release
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

- Cài đặt redis:

yum --enablerepo=remi install redis
rpm -qi redis

- Chạy Redis và tự động khởi động khi boot:

## Centos 7 ##
systemctl enable --now redis

## Centos 6 ##
chkconfig redis on
service redis start
2. Kiểm tra lại quá trình cài đặt Redis

- Check lại Redis server:

redis-cli ping

Nếu kết quả về PONG là ok

- Redis shell tools:

Mặc định Redis cài đặt với một công cụ comment là redis-cli

Sau khi khởi động Redis, các bạn có thể sử dụng một số command như:

  • FLUSHALL – clear all databases
  • SELECT # – select database under index #
  • FLUSHDB – empty currently selected database
  • KEYS * – list all keys from currently selected

Xem danh sách đầy đủ command ở đây.