Skip to main content

Redis Del command - Xóa Key trong Redis

Redis DEL command được sử dụng để xóa một bản ghi theo key đã tồn tại.

Return Value:

Số bản ghi (key) đã được xóa.

Cú pháp:

redis 127.0.0.1:6379> DEL KEY_NAME

Ví dụ:

# redis 127.0.0.1:6379> SET tutorialspoint redis
OK

# redis 127.0.0.1:6379> DEL tutorialspoint
(integer) 1