Skip to main content

Redis Dump command - Lệnh Dump trong Redis

Redis DUMP command được sử dụng để trả về serialized version của giá trị được lưu trữ bởi key.

Return value:

Serialized value (String)

Cú pháp:

redis 127.0.0.1:6379> DUMP KEY_NAME

Ví dụ:

# redis 127.0.0.1:6379> SET tutorialspoint redis
OK

# redis 127.0.0.1:6379> DUMP tutorialspoint
"\x00\x05redis\x06\x00S\xbd\xc1q\x17z\x81\xb2"