Skip to main content

Redis Pexpire command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Pexpire command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key (tính theo miliseconds). Sau thời gian này, key sẽ không còn tồn tại trên Redis.

Return Value

Integer value:

  • 1, nếu thời gian timeout được thiết lập cho key.
  • 0, nếu key không tồn tại hoặc thời gian timeout không được thiết lập cho key.

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> PEXPIRE KEY_NAME TIME_IN_MILLISECONDS

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> SET laptrinhvn redis
OK

redis 127.0.0.1:6379> PEXPIRE laptrinhvn 5000 
(integer) 1

Trong ví dụ trên, key laptrinhvn được thiết lập thời gian expire là 5000 ms (5s). Sau 5s, key laptrinhvn sẽ bị expire tự động