Redis Pexpireat command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Pexpireat command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key được tính theo Unix timestamp miliseconds. Sau thời gian này, key sẽ không còn tồn tại trên Redis.

Return Value

Integer value:

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> PEXPIREAT KEY_NAME TIME_IN_MILLISECONDS_IN_UNIX_TIMESTAMP

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> SET laptrinhvn redis
OK

redis 127.0.0.1:6379> PEXPIREAT laptrinhvn 1570939008000 
(integer) 1 
EXISTS laptrinhvn 
(integer) 0

Trong ví dụ trên, key laptrinhvn được thiết lập thời gian expire là 1570939008 (2019-10-13T03:56:48+00:00). Sau thời gian này, key laptrinhvn sẽ bị expire tự động


Revision #2
Created 13 October 2019 04:00:44 by Laptrinh.vn
Updated 11 April 2020 15:17:39 by Laptrinh.vn