Redis Publish - Subscribe

Redis Pub / Sub được áp dụng trong các hệ thống cần gửi/nhận bản tin message nơi sender (publisher) gửi message trong khi receiver (subscriber) nhận được chúng. Liên kết mà các message được chuyển được gọi là kênh.

Trong Redis, khách hàng có thể subscribe bất kỳ số lượng kênh.

Redis-Pub-Sub-2-768x253.jpeg

Ví dụ:

- subscriber: 1 Client đăng ký nhận message từ redisChat:

redis 127.0.0.1:6379> SUBSCRIBE redisChat  
Reading messages... (press Ctrl-C to quit) 
1) "subscribe" 
2) "redisChat" 
3) (integer) 1 

- publisher: 2 Client gửi message vào channel redisChat:

redis 127.0.0.1:6379> PUBLISH redisChat "Redis is a great caching technique"  
(integer) 1  
redis 127.0.0.1:6379> PUBLISH redisChat "Learn redis by Laptrinh.vn"  
(integer) 1   
1) "message" 
2) "redisChat" 
3) "Redis is a great caching technique" 
1) "message" 
2) "redisChat" 
3) "Learn redis by Laptrinh.vn" 

Các command cơ bản:

STT Command Mô tả
1 PSUBSCRIBE pattern [pattern ...] Đăng ký (subscibe) channel theo pattern
2 PUBSUB subcommand [argument [argument ...]] Cho biết trạng thái của hệ thống Pub / Sub. Ví dụ, client nào đang hoạt động trên máy chủ.
3 PUBLISH channel message Gửi message tới channel
4 PUNSUBSCRIBE [pattern [pattern ...]] Dừng nhận message của channel theo pattern
5 SUBSCRIBE channel [channel ...] Lắng nghe message của channel
6 UNSUBSCRIBE [channel [channel ...]] Dừng lắng nghe message của channel

Revision #1
Created 6 October 2019 16:32:54 by Laptrinh.vn
Updated 6 October 2019 16:44:47 by Laptrinh.vn