Skip to main content

Redis RANDOMKEY command - Lệnh lấy một Key ngẫu nhiên trong Redis

Redis RANDOMKEY command được sử dụng để get một key ngẫu nhiên từ Redis database.

Return value:

  • String - Một key ngẫu nhiên
  • nill - Nếu database không có bất kỳ key nào

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> RANDOMKEY

Ví dụ:

//First, create some keys in Redis and set some values in it.

redis 127.0.0.1:6379> SET tutorial1 redis 
OK 
redis 127.0.0.1:6379> SET tutorial2 mysql 
OK 
redis 127.0.0.1:6379> SET tutorial3 mongodb 
OK

//Now, get a random key from Redis.

redis 127.0.0.1:6379> RANDOMKEY 
1) tutorial3