Skip to main content

Redis TTL command - Lệnh kiểm tra thời gian hết hạn còn lại của Key trong Redis

Redis TTL command được sử dụng để get thời gian expiry còn lại (time to live) của key (seconds).

Return value:

Integer value:

  • TTL (seconds).
  • -1, nếu key không có thiết lập expire.
  • -2, nếu key không tồn tại.

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> TTL KEY_NAME 

Vi dụ:

redis 127.0.0.1:6379> SET laptrinhvn redis
OK

redis 127.0.0.1:6379> EXPIRE laptrinhvn 60 
1) (integer) 1 
redis 127.0.0.1:6379> TTL laptrinhvn 
1) (integer) 59