RocksDB - Open database

Để mở một database trong RocksDB, bạn có thể sử dụng command rocksdb::DB::Open. Dưới đây là một ví dụ về cách mở một database:

import org.rocksdb.*;

public class RocksDBExample {
  public static void main(String[] args) {
    RocksDB.loadLibrary();
    try (final Options options = new Options().setCreateIfMissing(true);
       final RocksDB db = RocksDB.open(options, "/path/to/database")) {
      // Thực hiện các thao tác trên database ở đây
    } catch (RocksDBException e) {
      // Xử lý lỗi khi mở database không thành công
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, options.setCreateIfMissing(true) được sử dụng để tạo một database mới nếu database chưa tồn tại.

Đây chỉ là một số command và ví dụ cơ bản về cách mở database trong RocksDB bằng Java. RocksDB cung cấp nhiều command và tùy chọn khác nhau để quản lý và truy xuất dữ liệu. 

Ví dụ C++:

#include "rocksdb/db.h"

rocksdb::DB* db;
rocksdb::Options options;
options.create_if_missing = true;
rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/database", &db);
if (!status.ok()) {
  // Xử lý lỗi khi mở database không thành công
} else {
  // Mở database thành công, bạn có thể thực hiện các thao tác khác trên database ở đây
}

Revision #1
Created 23 September 2023 08:50:27 by Laptrinh.vn
Updated 23 September 2023 10:56:18 by Laptrinh.vn