RocksDB - Rate Limiter

Rate Limiter trong RocksDB được sử dụng để giới hạn tốc độ đọc/ghi dữ liệu vào RocksDB. Điều này có thể hữu ích trong trường hợp đọc/ghi dữ liệu đang gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống khác.

Ví dụ sau đây minh họa cách sử dụng Rate Limiter trong RocksDB:

rocksdb::Options options;
options.rate_limiter = rocksdb::NewGenericRateLimiter(1000000, 10000, 10);
rocksdb::DB* db;
rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/db", &db);
if (status.ok()) {
  // read/write data to db
}

Trong ví dụ này, chúng tôi tạo một Rate Limiter với tốc độ tối đa là 1MB/giây, tối đa 10.000 yêu cầu và giới hạn là 10MB. Sau đó, chúng tôi sử dụng Rate Limiter này khi mở RocksDB bằng cách đặt nó trong tùy chọn của RocksDB.

Một khi Rate Limiter đã được đặt, RocksDB sẽ tự động điều chỉnh tốc độ đọc/ghi dữ liệu vào RocksDB để đảm bảo không vượt quá giới hạn được xác định bởi Rate Limiter.

Đó là ví dụ cơ bản về việc sử dụng Rate Limiter trong RocksDB. Việc sử dụng Rate Limiter có thể giúp tối ưu hoá hiệu suất của RocksDB trong một số trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Rate Limiter trong RocksDB khi sử dụng Java bằng cách sử dụng các API của RocksJava. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Rate Limiter trong RocksJava:

Options options = new Options();
options.setCreateIfMissing(true);
RateLimiter rateLimiter = new GenericRateLimiter(1000000, 10000, 10);
options.setRateLimiter(rateLimiter);
try (RocksDB db = RocksDB.open(options, "/path/to/db")) {
  // read/write data to db
}

Trong ví dụ này, chúng tôi tạo một Rate Limiter với tốc độ tối đa là 1MB/giây, tối đa 10.000 yêu cầu và giới hạn là 10MB. Sau đó, chúng tôi sử dụng Rate Limiter này khi mở RocksDB bằng cách đặt nó trong tùy chọn của RocksDB.

Một khi Rate Limiter đã được đặt, RocksDB sẽ tự động điều chỉnh tốc độ đọc/ghi dữ liệu vào RocksDB để đảm bảo không vượt quá giới hạn được xác định bởi Rate Limiter.

Đó là cách sử dụng Rate Limiter trong RocksJava. Việc sử dụng Rate Limiter có thể giúp tối ưu hoá hiệu suất của RocksDB trong một số trường hợp cụ thể.


Revision #2
Created 23 September 2023 07:05:08 by Laptrinh.vn
Updated 23 September 2023 10:56:48 by Laptrinh.vn