Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

294 total results found

Java Package - Gói trong Java

Java Java Core

Package trong java được tạo bởi sự kết hợp của nhiều class hay interface. và trong package có thể chứa các package khác. Package thường chứa các class, interface hay sub-package có liên quan với nhau. //Khai báo package package vn.laptrinh; public class S...

Java 8 - Functional Interface

Java Java Features

Functional Interface là một interface có một phương thức abstract, nó cũng có thể được gọi là Single Abstract Interface (SAM) một cụm từ đôi khi chúng ta bắt gặp. @FunctionalInterface annotation được thêm vào để chúng ta đánh dấu interface đó là functional in...

Biến trong C++

C++ Tutorial

Khái niệm Trong lập trình, biến (variable) là tên của một vùng trong bộ nhớ RAM, được sử dụng để lưu trữ thông tin. Bạn có thể gán thông tin cho một biến, và có thể lấy thông tin đó ra để sử dụng. Khi một biến được khai báo, một vùng trong bộ nhớ sẽ dành cho ...

Kiểu dữ liệu trong C++

C++ Tutorial

Trong ngôn ngữ lập trình C/C++ gồm có 4 kiểu dữ liệu cơ sở do ngôn ngữ lâp trình mặc định sẵn cho người lập trình sử dụng. Tên kiểu dữ liệu phải được viết thường, không được phép viết in hoa. + Kiểu kí tự:  char. + Kiểu số nguyên:  int , short, long .. + Ki...

Chú thích trong chương trình C++

C++ Tutorial

Các chú thích được các lập trình viên sử dụng để ghi chú hay mô tả trong các phần của chương trình. Trong C++ có hai cách để chú thích  // Chú thích theo dòng /* Chú thích theo khối */ Chú thích theo dòng bắt đầu từ cặp dấu xổ (//) cho đến cuối dòng. Chú th...

Cấu trúc của chương trình C++

C++ Tutorial

Chương trình đầu tiên // my first program in C++ #include <iostream.h> int main () { cout << "Hello World!"; return 0; } Kết quả Hello World! Mô tả Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề ...

Java 8 - Repeating annotation

Java Java Features

Annotations support từ khi được giới thiệu trong phiên bản Java 5, tính năng này đã trở thành một tính năng hữu ích và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, hạn chế của việc sử dụng annotatioin này là các annotation có thể không được khai báo nhiều hơn một lần cù...

Java 8 - Method reference

Java Java Features

Phương thức tham chiếu cung cấp các cú pháp (syntax) hữu ích để truy cập trực tiếp tới các phương thức hoặc hàm dựng đã tồn tại của các lớp hoặc đối tượng trong Java. Với sự kết hợp của Lambda expression, phương thức tham chiếu làm cho cấu trúc ngôn ngữ trông ...

Java 8 - Default method & Static method

Java Java Features

1. Giới thiệu Một trong những thay đổi lớn nhất trong Java 8 là khái niệm về interface. Như chúng ta đã biết từ Java 7 trở về trước, interface chỉ cho phép chúng ta khai báo các phương thức bên trong nó. Nhưng trong Java 8 chúng ta sẽ có thêm 2 khái niệm mới ...

Java 8 - Lambda expression

Java Java Features

1. Giới thiệu Lambda Lamda là một hàm không có tên (unamed function) với các tham số (parameters) và nội dung thực thi (body). Nội dung thực thi của Lamda expression có thể là 1 khối lệnh hoặc 1 biểu thức. Dấu “->” tách biệt các tham số và nội dung thực th...

Java Interface - Giao diện trong Java

Java Java Core

Khái niệm Trong Java, Interface (giao diện) là một kiểu dữ liệu tham chiếu tương tự như Class (lớp) nhưng chỉ có thể chứa hằng số và tên các phương thức, không có phần thân phương thức (phương thức trừu tượng). Một lớp mô tả các thuộc tính và hành động của đố...

Java Keywords - Các từ khóa trong Java

Java Java Core

Keywords (Từ khóa) là những từ đã được định nghĩa cho trình biên dịch Java. Chúng có ý nghĩa đặc biệt cho trình biên dịch. Từ khóa Java phải có trong thông tin của bạn vì bạn không thể sử dụng chúng làm biến, lớp hoặc tên phương thức. Bạn không thể sử dụng từ...

Java Features Overview

Java Java Features

Dưới đây là lịch sử nâng cấp và các tính năng nổi bật qua từng phiên bản Java Java 12 Features Release Date: 19/03/2019 Java 12 là phiên bản mới nhất của JDK. Cùng tìm hiểu những tính năng và nâng cấp mới nhất. Collectors.teeing() in Stream API String ...

Java Arrays - Mảng trong Java

Java Java Core

Khái niệm Java cung cấp cấu trúc dữ liệu, gọi là mảng (array), để lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Mảng được sử dụng để lưu trữ bộ sưu tập dữ liệu, nhưng người ta thường biết đến mảng lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu nhiều hơn. Thay vì khai ...

Java Operators - Toán tử trong Java

Java Java Core

Một chương trình thực tế bao hàm việc tạo ra các biến. Các toán tử kết hợp các giá trị đơn giản hoặc các biểu thức con thành những biểu thức mới, phức tạp hơn và có thể trả về các giá trị. Điều này có hàm ý tạo ra các toán tử luận lý, số học, quan hệ và so sán...

Java Method - Phương thức trong Java

Java Java Core

Khái niệm Phương thức xác định giao diện cho phần lớn các lớp. Trong khi đó Java cho phép bạn định nghĩa các lớp mà không cần phương thức. Bạn cần định nghĩa phương thức truy cập dữ liệu mà bạn đã lưu trong một lớp. Phương thức được định nghĩa như một hành đ...

Java Variables - Kiểu biến trong Java

Java Java Core

Khái niệm Các ứng dụng sử dụng các biến để lưu trữ các dữ liệu cần thiết hoặc các dữ liệu được tạo ra trong quá trình thực thi chương trình. Các biến được xác định bởi một tên biến và có một phạm vi tác động. Phạm vi tác động của biến được xác định một cách r...

Java Data Types - Kiểu dữ liệu trong Java

Java Java Core

Java cung cấp một các kiểu dữ liệu. Chúng được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng. Ví dụ, dữ liệu loại int (integer) của Java được thể hiện bằng 4 bytes trong bộ nhớ của tất cả các loại máy bất luận ở đâu chạy chương trình Java. Bởi vậy các chương trình Java khôn...

Java Abstract - Lớp và phương thức trừu tượng trong Java

Java Java Core

1. Khái niệm Tính trừu tượng là một tiến trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị tính năng tới người dùng. Nói cách khác, nó chỉ hiển thị các thứ quan trọng tới người dùng và ẩn các chi tiết nội tại, ví dụ: để gửi tin nhắn, người dùng chỉ cần soạn te...

Hằng trong C++

C++ Tutorial

Khái niệm - Hằng là đại lượng có giá trị thuộc một kiểu dữ liệu nhất định, nhưng giá trị của hằng không thể thay đổi trong thời gian tồn tại của nó. Nói cách khác là khi ta khởi tạo ra biến hằng thì giá trị của biến đó sẽ không được thay đổi trong suốt chương...