Skip to main content

Hướng dẫn tạo Spark Scala Maven project trong Intellij

1. Tạo Scala project trong Intellij

Click New Project

intelij-scala.png

- Chọn Maven -> Create from archetype -> org.scala-tools.archetypes:scala-archetypes-simple

- Màn hình tiếp theo, nhập tên project, ví dụ: spark-hello-world-example

- Màn hình tiếp theo, nhập thông tin artifact-id và group-id của project

- Chọn Finish

spark-new-project.png

2. Cài đặt Scala Plugin

- Chọn File > Settings (hoặc Ctrl + Alt + s )

- Chọn Plugins từ cột bên trái.

- Chọn Install để cài đặt Scala plugin.

intellij-install-scala-plugin.png

3. Cài đặt Scala SDK

- Intellij sẽ hiển thị thông báo về Setup Scala SDK

intellij-scala-plugin-1.png

- Chọn Setup Scala SDK

- Chọn Create

Intellij-scala-plugin-2.png

- Màn hình tiếp theo, chọn Download -> Chọn Scala version (2.12.12 tại thời điểm bài viết)

4. Cấu hình pom.xml

- Cập nhật Scala version:

<properties>
  <scala.version>2.12.12</scala.version>
</properties>

- Thêm dependency:

  <dependency>
   <groupId>org.apache.spark</groupId>
   <artifactId>spark-core_2.12</artifactId>
   <version>3.0.0</version>
   <scope>compile</scope>
  </dependency>

  <dependency>
   <groupId>org.apache.spark</groupId>
   <artifactId>spark-sql_2.12</artifactId>
   <version>3.0.0</version>
   <scope>compile</scope>
  </dependency>

- Xóa build plugin

   <plugin>
    <groupId>org.scala-tools</groupId>
    <artifactId>maven-scala-plugin</artifactId>
    <executions>
     <execution>
      <goals>
       <goal>compile</goal>
       <goal>testCompile</goal>
      </goals>
     </execution>
    </executions>
    <configuration>
     <scalaVersion>${scala.version}</scalaVersion>
     <args>
      <arg>-target:jvm-1.5</arg>
     </args>
    </configuration>
   </plugin>
5. Xóa file không cần thiết

- src/test

- src/main/scala/org.example.App

6. Hello World với Spark Scala

- Click chuột phải vào package của bạn, chọn New -> Scala Class -> Nhập tên và chọn loại Scala Object

package org.example
import org.apache.spark.sql.SparkSession
object SparkSessionTest extends App{
  val spark = SparkSession.builder()
   .master("local[1]")
   .appName("Laptrinh")
   .getOrCreate();
  
  println("First SparkContext:")
  println("APP Name :"+spark.sparkContext.appName);
  println("Deploy Mode :"+spark.sparkContext.deployMode);
  println("Master :"+spark.sparkContext.master);

  val sparkSession2 = SparkSession.builder()
   .master("local[1]")
   .appName("Laptrinh-VN")
   .getOrCreate();

  println("Second SparkContext:")
  println("APP Name :"+sparkSession2.sparkContext.appName);
  println("Deploy Mode :"+sparkSession2.sparkContext.deployMode);
  println("Master :"+sparkSession2.sparkContext.master);
}