Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

343 total results found

Ngôn ngữ lập trình

Kiến thức ngôn ngữ lập trình

Hằng số trong Go

Golang Golang Basic

Hằng số (Constant) tham chiếu đến các giá trị cố định mà chương trình có thể không thay đổi trong quá trình thực hiện. Những giá trị cố định này cũng được gọi là literals. Hằng số có thể là bất kỳ loại dữ liệu cơ bản nào như hằng số nguyên (Integer), hằng số ...

Python Basics

Python

Kiến thức ngôn ngữ lập trình Python

ArangoDB Core

ArangoDB

Kiến thức cơ bản về CSDL ArangoDB

ArangoDB AQL

ArangoDB

Kiến thức ArangoDB Query Language

ArangoDB HTTP API

ArangoDB

Kiến thức tích hợp API ArangoDB

Cassandra Basics

Cassandra

Cài đặt Go

Golang Golang Basic

Trước khi học một ngôn ngữ lập trình ta phải cài đặt môi trường, trình biên dịch ngôn ngữ đó. Với Go cũng vậy, ta sẽ tiến hành cài đặt nó trước khi bắt tay vào viết code. Các bạn vào website của Go: https://golang.org/dl/ để tải bản cài đặt tương ứng với hệ đ...

Overview

Java Java Core

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytec...

Chương trình Go Hello World

Golang Golang Basic

Chương trình Go Trong phần này chúng ta sẽ học cách sử dụng Go bằng cách viết một chương trình quen thuộc là chương trình Hello World. Chúng ta tạo một file text có tên main.go với nội dung sau: package main import "fmt" // this is a comment func ...

Cấu trúc chương trình Go

Golang Golang Basic

Trước khi tìm hiểu về xây dựng ứng dụng Go, chúng ta cùng tìm hiểu về cấu trúc đơn giản của một chương trình Go sau đây. Hello World Example Một chương trình Go cơ bản bao gồm các phần sau: Khai báo package Import các package Các function Khai báo các b...

Kiểu dữ liệu trong Go

Golang Golang Basic

Trong ngôn ngữ lập trình Go, các kiểu dữ liệu tham chiếu đến một hệ thống mở rộng được sử dụng để khai báo các biến hoặc các hàm của các kiểu dữ liệu khác nhau. Kiểu của một biến xác định bởi không gian bộ nhớ để lưu trữ.Các kiểu dữ liệu trong Go có thể được p...

Khai báo biến trong Go

Golang Golang Basic

Biến là gì? Biến là tên được đặt cho một vị trí bộ nhớ để lưu trữ một kiểu (loại) dữ liệu cụ thể (kiểu số, chuỗi...) Khai báo biến đơn var variableName Type Ví dụ: var name string Khai báo và khởi tạo: var <tên biến> <kiểu giá trị> = <giá...

Toán tử trong Go

Golang Golang Basic

1. Toán tử số học Với A := 10 và B := 20 # Operator Description Example 1 + Phép cộng A + B = 30 2 - Phép trừ A - B = -10 3 * Phép nhân A * B = 200 4 / Phép chia B / A = 2 5 % Lấy phần dư B % A = 0 6 ++ Tăng giá trị th...

Java Design Pattern

Java

Design Pattern là giải pháp kỹ thuật thiết kế chương trình để giải quyết tối ưu các vấn đề chung, thường gặp trong lập trình.

For trong Go

Golang Golang Basic

Lệnh for Giả sử chúng ta cần in các con số từ 1 đến 10 ra màn hình, chúng ta có thể ghi 10 câu lệnh fmt.Println() như sau: main.go package main import "fmt" func main() { fmt.Println(1) fmt.Println(2) fmt.Println(3) fmt.Println(4)...

Overview

Golang Golang Basic

Go là một ngôn ngữ lập trình mới do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn. Sự ra đời của ngôn ngữ Go Vào ngày 21/9/2007 bộ ba Robert Griesemer...

Java Hello world - Chương trình Java Hello world

Java Java Core

Chúng ta hãy bắt đầu từ chương trình Java cổ điển nhất với một ứng dụng đơn giản. Chương trình sau đây cho phép hiển thị một thông điệp: // This is a simple program called “HelloWorld.java” class First { public static void main(String args[]) { ...

Java Class - Lớp trong Java

Java Java Core

Khi định nghĩa một lớp, bạn chỉ ra thuộc tính mà nó chứa được thể hiện bằng biến (Member Variable) và hành vi được thể hiện bởi hàm (Method): Các biến định nghĩa bên trong một lớp gọi là các biến thành viên (Member Variables...

Java Object - Đối tượng trong Java

Java Java Core

Object Class Mặc định lớp Object là lớp cha của tất cả các lớp trong java. Nói cách khác nó là một lớp cáo nhất trong java. Sử dụng lớp Object là hữu ích nếu bạn muốn tham chiếu bất kỳ đối tượng nào mà bạn chưa biết kiểu dữ liệu của đối tượng đó. Chú ý rằn...

Java Package - Gói trong Java

Java Java Core

Package trong java được tạo bởi sự kết hợp của nhiều class hay interface. và trong package có thể chứa các package khác. Package thường chứa các class, interface hay sub-package có liên quan với nhau. //Khai báo package package vn.laptrinh; public class S...

Java Interface - Giao diện trong Java

Java Java Core

Khái niệm Trong Java, Interface (giao diện) là một kiểu dữ liệu tham chiếu tương tự như Class (lớp) nhưng chỉ có thể chứa hằng số và tên các phương thức, không có phần thân phương thức (phương thức trừu tượng). Một lớp mô tả các thuộc tính và hành động của đố...

Java Abstract - Lớp và phương thức trừu tượng trong Java

Java Java Core

1. Khái niệm Tính trừu tượng là một tiến trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị tính năng tới người dùng. Nói cách khác, nó chỉ hiển thị các thứ quan trọng tới người dùng và ẩn các chi tiết nội tại, ví dụ: để gửi tin nhắn, người dùng chỉ cần soạn te...

Java Data Types - Kiểu dữ liệu trong Java

Java Java Core

Java cung cấp một các kiểu dữ liệu. Chúng được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng. Ví dụ, dữ liệu loại int (integer) của Java được thể hiện bằng 4 bytes trong bộ nhớ của tất cả các loại máy bất luận ở đâu chạy chương trình Java. Bởi vậy các chương trình Java khôn...

Java Variables - Kiểu biến trong Java

Java Java Core

Khái niệm Các ứng dụng sử dụng các biến để lưu trữ các dữ liệu cần thiết hoặc các dữ liệu được tạo ra trong quá trình thực thi chương trình. Các biến được xác định bởi một tên biến và có một phạm vi tác động. Phạm vi tác động của biến được xác định một cách r...

Java Method - Phương thức trong Java

Java Java Core

Khái niệm Phương thức xác định giao diện cho phần lớn các lớp. Trong khi đó Java cho phép bạn định nghĩa các lớp mà không cần phương thức. Bạn cần định nghĩa phương thức truy cập dữ liệu mà bạn đã lưu trong một lớp. Phương thức được định nghĩa như một hành đ...

Java Guideline

Java

Kiến thức Java

Java Class

Java

Kiến thức về các Class trong Java

Cơ sở dữ liệu

Kiến thức về cơ sở dữ liệu - Database

ArangoDB

ArangoDB là một hệ thống cơ sở dữ liệu đa mô hình (native multi-model) miễn phí và nguồn mở được phát triển bởi ArangoDB GmbH. Hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ trợ ba mô hình dữ liệu với một lõi cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn thống nhất AQL

BigData

Kiến thức về BigData và Analytics

DevOps

Golang

Go là một ngôn ngữ lập trình mới do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn.

Java

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytec...

C++

C++ là một loại ngôn ngữ lập trình bậc trung. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình, đồng thời cung cấp các công cụ để can thiệp sâu vào bộ nhớ.

MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều...

Redis

Redis là một dự án cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ thực hiện cơ sở dữ liệu khóa-giá trị trong bộ nhớ phân tán. Redis hỗ trợ các loại cấu trúc dữ liệu trừu tượng khác nhau, chẳng hạn như chuỗi, danh sách, bản đồ, bộ, bộ được sắp xếp, HyperLogLogs, bitmap, luồng v...

Apache Spark

Apache Spark là một hệ thống mã nguồn mở cho phép thực hiện tính toán trên cụm nhằm tạo ra khả năng phân tích dữ liệu nhanh

Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ...

RocksDB

RocksDB là một công cụ lưu trữ với giao diện key/value, trong đó các khóa và giá trị là các luồng byte tùy ý. Nó được phát triển bởi Facebook bằng ngôn ngữ lập trình C++ dựa trên LevelDB.

Thuật toán

Thuật toán là một tập các hướng dẫn nhằm thực hiện một công việc nào đó. Ðối với việc giải quyết một vấn đề - bài toán thì thuật toán có thể hiểu là một tập hữu hạn các hướng dẫn rõ ràng để người giải toán có thể theo đó mà giải quyết được vấn đề.

Cassandra

Apache Cassandra là cơ sở dữ liệu dạng cột (column family) được phát triển bởi Facebook trong năm 2008, sau khi trở thành sản phẩm của Facebook trong một thời gian ngắn, Cassandra trở thành dự án open source tại Google code vào tháng 7 năm 2008. Tháng 3 năm 20...

Apache Spark basic

Apache Spark

Kiến thức cơ bản về Apache Spark

Kubernetes

Kubernetes là một Platform được áp dụng để tự động hoá việc quản lý, scaling(mở rộng) và triển khai ứng dụng dưới dạng container hoá cụ thể là các docker, Kubernetes còn gọi là Container orchestration engine.

HBase

HBase là một cơ sở dữ liệu phân tán không quan hệ mã nguồn mở được mô phỏng theo Bigtable của Google và được viết bằng Java. Nó được phát triển như một phần của dự án Apache Hadoop của Apache Software Foundation và chạy trên HDFS hoặc Alluxio, cung cấp các khả...

Oracle

Oracle Database là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa mô hình do Tập đoàn Oracle sản xuất và tiếp thị. Đây là cơ sở dữ liệu thường được sử dụng để chạy các khối lượng công việc xử lý giao dịch trực tuyến, kho dữ liệu và hỗn hợp

Golang Basic

Golang

Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Golang

Java Core

Java

Java Core hay còn gọi là Java SE (Standard Edition) là một trong những thành phần quan trọng nhất của Java.

Java Features

Java

Ngôn ngữ lập trình Java và những tính năng mới qua từng phiên bản Java

Tutorial

C++

Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++

Redis Basics

Redis

Kiến thức cơ bản về Redis

Redis Key command

Redis

Các command cơ bản để quản lý key trong Redis

Redis Advanced

Redis

Kiến thức nâng cao về Redis

MySQL Tutorial

MySQL

Kiến thức cơ bản về MySQL

Redis guideline

Redis

Hướng dẫn triển khai Redis

Java Operators - Toán tử trong Java

Java Java Core

Một chương trình thực tế bao hàm việc tạo ra các biến. Các toán tử kết hợp các giá trị đơn giản hoặc các biểu thức con thành những biểu thức mới, phức tạp hơn và có thể trả về các giá trị. Điều này có hàm ý tạo ra các toán tử luận lý, số học, quan hệ và so sán...