Skip to main content

RocksDB

RocksDB là một công cụ lưu trữ với giao diện key/value, trong đó các khóa và giá trị là các luồng byte tùy ý. Nó được phát triển bởi Facebook bằng ngôn ngữ lập trình C++ dựa trên LevelDB.

Hướng dẫn cài đặt RocksDB trên RHEL/Centos 7

Hướng dẫn cài đặt CSDL RocksDB trên môi trường hệ điều hành Redhat/Centos 7 Yêu cầu: Java: ...

RocksDB - Open database

Để mở một database trong RocksDB, bạn có thể sử dụng command rocksdb::DB::Open. Dưới đây là một v...

RocksDB - Iterator

Trong RocksDB, iterator được sử dụng để duyệt qua toàn bộ RocksDB và truy xuất dữ liệu. Iterator ...

RocksDB - Put data

Trong RocksDB, Put được sử dụng để thêm một cặp key-value vào RocksDB. Dưới đây là các ví dụ về c...

RocksDB - Get data

Trong RocksDB, Get được sử dụng để truy vấn giá trị của một key trong database. Dưới đây là các v...

RocksDB - Delete data

Trong RocksDB, Delete được sử dụng để xóa một key và giá trị tương ứng khỏi RocksDB. Dưới đây là ...

RocksDB - Merge data

Trong RocksDB, Merge được sử dụng để thực hiện phép gộp (merge) các giá trị tương ứng với một key...

RocksDB - Write batch

WriteBatch trong RocksDB được sử dụng để thực hiện nhiều thao tác ghi (put, delete, merge) cùng m...

RocksDB - Rate Limiter

Rate Limiter trong RocksDB được sử dụng để giới hạn tốc độ đọc/ghi dữ liệu vào RocksDB. Điều này ...

RocksDB - Prefix Seek

Prefix Seek trong RocksDB được sử dụng để tìm kiếm các key bắt đầu bằng một tiền tố cụ thể trong ...

RocksDB - Compaction Filter

Compaction Filter trong RocksDB là một cơ chế cho phép bạn thực hiện các thay đổi tùy chỉnh trên ...

RocksDB - Column Families

Column Families trong RocksDB là một tính năng cho phép bạn tổ chức và quản lý dữ liệu theo các n...

RocksDB - Low Priority Write

Low Priority Write là một tính năng trong RocksDB cho phép bạn ghi dữ liệu vào RocksDB với mức độ...

RocksDB - Time To Live

TTL (Time-to-Live) là một tính năng trong RocksDB cho phép bạn đặt thời gian sống cho một cặp key...

RocksDB - Transaction

Transactions (giao dịch) là một tính năng quan trọng trong RocksDB cho phép bạn thực hiện các tha...

RocksDB - Snapshot data

Snapshot là một tính năng trong RocksDB cho phép bạn tạo bản sao dữ liệu hiện tại để đọc theo một...

RocksDB - Delete Range

Trong RocksDB, DeleteRange() là một hàm dùng để xóa một phạm vi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Rocks...

RocksDB - Atomic Flush

Atomic Flush là một tính năng trong RocksDB cho phép bạn đảm bảo rằng tất cả các thay đổi dữ liệu...

RocksDB - Read only và Secondary instances

Các trường hợp sử dụng Read-Only Instances Read-Only Instances trong RocksDB được sử dụng để đảm...

RocksDB - Wide Columns

Wide Columns là một tính năng trong RocksDB cho phép lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong các cột r...

RocksDB - BlobDB

BlobDB là một mô-đun bổ sung cho RocksDB, được thiết kế đặc biệt để lưu trữ và quản lý dữ liệu lớ...

RocksDB - MemTable

Trong RocksDB, Memtable là một thành phần quan trọng trong cơ sở dữ liệu. Nó là một bộ nhớ đệm đư...

RocksDB - Leveled Compaction

Trong RocksDB, Leveled Compaction là một cơ chế quan trọng để quản lý và tổ chức dữ liệu trong cơ...

RocksDB - Universal compaction style

Trong RocksDB, Universal Compaction Style là một chiến lược tái cấu trúc dữ liệu được sử dụng để ...

RocksDB - FIFO compaction style

<markdown> Chi tiết FIFO Compaction Style Trong RocksDB, FIFO (First-In-First-Out) Compaction S...

RocksDB - SST

Trong RocksDB, SST (Sorted String Table) là định dạng tệp được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ l...

RocksDB - Delete Stale Files

Trong RocksDB, Delete Stale Files là một chức năng quan trọng để quản lý và giải phóng tệp SSTabl...

RocksDB - Partitioned Index/Filters

Trong RocksDB, Partitioned Index/Filters là một tính năng quan trọng giúp tăng tốc độ truy vấn dữ...

RocksDB - Repairer

Trong RocksDB, RocksDB Repairer là một công cụ được cung cấp để kiểm tra và sửa chữa các tệp SSTa...

RocksDB - Write Batch With Index

Trong RocksDB, Write Batch With Index là một tính năng quan trọng để thực hiện các thay đổi vào c...

RocksDB - Performance Benchmarks

Kết quả đo tải của RocksDB. Chi tiết: https://github.com/facebook/rocksdb/wiki/Performance-Benchm...