Skip to main content

RocksDB

RocksDB là một công cụ lưu trữ với giao diện key/value, trong đó các khóa và giá trị là các luồng byte tùy ý. Nó được phát triển bởi Facebook bằng ngôn ngữ lập trình C++ dựa trên LevelDB.