Skip to main content

RocksDB - Read only và Secondary instances

Các trường hợp sử dụng Read-Only Instances

Read-Only Instances trong RocksDB được sử dụng để đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất đọc trong môi trường có nhiều tiến trình đọc. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng Read-Only Instances:

  • Đọc phân tán: Khi bạn cần đọc dữ liệu từ nhiều tiến trình đọc đồng thời, bạn có thể tạo nhiều Read-Only Instances để mỗi tiến trình có thể đọc dữ liệu một cách độc lập.
  • Đọc dự phòng: Khi bạn cần tạo các bản sao dự phòng của cơ sở dữ liệu để đảm bảo sẵn sàng và độ tin cậy cao, bạn có thể sử dụng Read-Only Instances để thực hiện các thao tác đọc từ các bản sao này.
  • Đọc-phân tán-dự phòng: Khi bạn cần đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất đọc cao trong môi trường phân tán và dự phòng, bạn có thể kết hợp sử dụng Read-Only Instances và Secondary Instances. Read-Only Instances sẽ xử lý các yêu cầu đọc từ các tiến trình đọc, trong khi Secondary Instances sẽ đảm nhận việc sao chép dữ liệu và đồng bộ hóa với Primary Instance.

Cách sử dụng Secondary Instances

Secondary Instances trong RocksDB được sử dụng để tạo các bản sao dự phòng của cơ sở dữ liệu và đồng bộ hóa dữ liệu với Primary Instance. Dưới đây là một số bước để sử dụng Secondary Instances:

  1. Cấu hình Primary Instance: Đầu tiên, bạn cần cấu hình và khởi tạo Primary Instance theo các bước thông thường.
  2. Cấu hình Secondary Instance: Tiếp theo, bạn cần cấu hình và khởi tạo Secondary Instance bằng cách sử dụng các tùy chọn và thiết lập đồng bộ hóa dữ liệu với Primary Instance. Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập đúng địa chỉ và cổng của Primary Instance để Secondary Instance có thể kết nối và đồng bộ dữ liệu.
  3. Khởi động Secondary Instance: Sau khi cấu hình, bạn có thể khởi động Secondary Instance để nó bắt đầu sao chép dữ liệu từ Primary Instance và duy trì đồng bộ hóa dữ liệu.
  4. Đọc dữ liệu từ Secondary Instances: Bây giờ, bạn có thể thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ Secondary Instances một cách an toàn và tin cậy.

Lưu ý rằng Secondary Instances chỉ hỗ trợ đọc dữ liệu và không hỗ trợ ghi. Ghi dữ liệu vẫn phải được thực hiện qua Primary Instance.

Đó là một số chi tiết về Read-Only và Secondary Instances trong RocksDB.