Skip to main content

RocksDB - Get data

Trong RocksDB, Get được sử dụng để truy vấn giá trị của một key trong database. Dưới đây là các ví dụ về cách sử dụng Get trong RocksDB bằng Java và C++.

Java:

import org.rocksdb.*;

public class RocksDBGetExample {
  public static void main(String[] args) {
    RocksDB.loadLibrary();
    try (final Options options = new Options().setCreateIfMissing(true);
       final RocksDB db = RocksDB.open(options, "/path/to/database")) {
      byte[] key = "myKey".getBytes();
      byte[] value = db.get(key);
      if (value != null) {
        System.out.println("Value: " + new String(value));
      } else {
        System.out.println("Key not found");
      }
    } catch (RocksDBException e) {
      // Xử lý lỗi khi truy vấn dữ liệu không thành công
    }
  }
}

C++:

#include "rocksdb/db.h"

int main() {
  rocksdb::DB* db;
  rocksdb::Options options;
  options.create_if_missing = true;
  rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/database", &db);
  if (status.ok()) {
    rocksdb::ReadOptions readOptions;
    rocksdb::Slice key = "myKey";
    std::string value;
    rocksdb::Status get_status = db->Get(readOptions, key, &value);
    if (get_status.ok()) {
      std::cout << "Value: " << value << std::endl;
    } else if (get_status.IsNotFound()) {
      std::cout << "Key not found" << std::endl;
    } else {
      // Xử lý lỗi khi truy vấn dữ liệu không thành công
    }
  } else {
    // Xử lý lỗi khi mở database không thành công
  }
  delete db;
  return 0;
}

Trong cả hai ví dụ trên, chúng ta tạo một RocksDB database và sau đó sử dụng Get để truy vấn giá trị của một key trong database. Đường dẫn đến database và giá trị key có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Lưu ý rằng Get là một thao tác đồng bộ trong RocksDB. Điều này có nghĩa là thao tác Get sẽ chờ cho đến khi dữ liệu thực sự được đọc từ ổ đĩa trước khi trả về.

Đó là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng Get trong RocksDB. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn và tính năng khác của RocksDB trong tài liệu chi tiết của nó.