Skip to main content

RocksDB - Low Priority Write

Low Priority Write là một tính năng trong RocksDB cho phép bạn ghi dữ liệu vào RocksDB với mức độ ưu tiên thấp hơn so với các ghi viết thông thường. Khi sử dụng Low Priority Write, RocksDB sẽ ưu tiên ghi các ghi chép (write-ahead log) và các ghi viết quan trọng hơn trước, giúp tăng hiệu suất ghi dữ liệu và giảm thời gian đáp ứng của RocksDB.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng Low Priority Write trong RocksDB bằng Java:

import org.rocksdb.*;

public class RocksDBLowPriorityWriteExample {

  public static void main(String[] args) {
    RocksDB.loadLibrary();
    try (final Options options = new Options().setCreateIfMissing(true);
       final RocksDB db = RocksDB.open(options, "/path/to/database")) {
      final WriteOptions writeOptions = new WriteOptions().setLowPriority(true);

      byte[] key = "myKey".getBytes();
      byte[] value = "myValue".getBytes();

      db.put(writeOptions, key, value);
    } catch (RocksDBException e) {
      // Xử lý lỗi khi ghi dữ liệu không thành công
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng setLowPriority(true) để đặt mức độ ưu tiên của ghi dữ liệu là thấp (Low Priority). Sau đó, chúng ta sử dụng put() để ghi một cặp key-value vào RocksDB với mức độ ưu tiên thấp.

Đó là một ví dụ về việc sử dụng Low Priority Write trong RocksDB bằng Java.

C++:

#include "rocksdb/db.h"

int main() {
  rocksdb::DB* db;
  rocksdb::Options options;
  options.create_if_missing = true;
  rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/database", &db);
  if (status.ok()) {
    rocksdb::WriteOptions writeOptions;
    writeOptions.low_priority = true;
    rocksdb::Slice key = "myKey";
    rocksdb::Slice value = "myValue";
    rocksdb::Status writeStatus = db->Put(writeOptions, key, value);
    if (!writeStatus.ok()) {
      // Xử lý lỗi khi ghi dữ liệu không thành công
    }
  } else {
    // Xử lý lỗi khi mở database không thành công
  }
  delete db;
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng writeOptions.low_priority = true để đặt mức độ ưu tiên của ghi dữ liệu là thấp (Low Priority). Sau đó, chúng ta sử dụng Put() để ghi một cặp key-value vào RocksDB với mức độ ưu tiên thấp.

Đó là một ví dụ về việc sử dụng Low Priority Write trong RocksDB bằng C++.