Skip to main content

RocksDB - SST

Trong RocksDB, SST (Sorted String Table) là định dạng tệp được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu. SST là một tệp nhị phân không chỉ chứa khóa và giá trị, mà còn chứa các thông tin bổ sung như chỉ mục và các thông số khác.

Mỗi tệp SST được chia thành các khoảng giá trị (range) và mỗi khoảng giá trị lại chứa một số lượng khóa và giá trị. Các khoảng giá trị trong tệp SST được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của khóa. Khi thực hiện truy vấn dữ liệu, RocksDB sẽ sử dụng các chỉ mục trong tệp SST để tìm kiếm và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả.

Một tệp SST có thể được chia thành các cấp độ (levels) trong các chiến lược compaction khác nhau như Leveled Compaction, Universal Compaction Style, hoặc FIFO Compaction Style. Các tệp SST trong cùng một cấp độ có kích thước tương tự nhau và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của khóa.

SST trong RocksDB cung cấp nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu bằng cách sử dụng chỉ mục và các cấu trúc dữ liệu tối ưu hóa. Thứ hai, nó giúp giảm kích thước của dữ liệu bằng cách nén và lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả. Cuối cùng, nó cung cấp tính bảo mật và độ tin cậy cao cho dữ liệu, vì các tệp SST thường được xử lý và bảo vệ bằng các cơ chế kiểm soát lỗi và sai sót.

Tuy nhiên, việc lựa chọn chiến lược compaction và cấu trúc SST phù hợp là quan trọng để đảm bảo hiệu suất và tối ưu hóa việc truy cập dữ liệu trong môi trường RocksDB. Nên cân nhắc các yếu tố như loại dữ liệu, kích thước bộ nhớ và yêu cầu của ứng dụng cụ thể để chọn phương pháp phù hợp cho việc sử dụng SST trong RocksDB.