Skip to main content

RocksDB - Put data

Trong RocksDB, Put được sử dụng để thêm một cặp key-value vào RocksDB. Dưới đây là các ví dụ về cách sử dụng Put trong RocksDB bằng Java và C++.

Java:

import org.rocksdb.*;

public class RocksDBPutExample {
  public static void main(String[] args) {
    RocksDB.loadLibrary();
    try (final Options options = new Options().setCreateIfMissing(true);
       final RocksDB db = RocksDB.open(options, "/path/to/database")) {
      byte[] key = "myKey".getBytes();
      byte[] value = "myValue".getBytes();
      db.put(key, value);
    } catch (RocksDBException e) {
      // Xử lý lỗi khi thêm key-value không thành công
    }
  }
}

C++:

#include "rocksdb/db.h"

int main() {
  rocksdb::DB* db;
  rocksdb::Options options;
  options.create_if_missing = true;
  rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/database", &db);
  if (status.ok()) {
    rocksdb::WriteOptions writeOptions;
    rocksdb::Slice key = "myKey";
    rocksdb::Slice value = "myValue";
    db->Put(writeOptions, key, value);
  } else {
    // Xử lý lỗi khi thêm key-value không thành công
  }
  delete db;
  return 0;
}

Trong cả hai ví dụ trên, chúng ta tạo một RocksDB database và sau đó sử dụng Put để thêm một cặp key-value vào database. Đường dẫn đến database và giá trị key-value có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Lưu ý rằng trong RocksDB, Put là một thao tác ghi đồng bộ, điều này có nghĩa là thao tác Put sẽ chờ cho đến khi dữ liệu thực sự được ghi vào ổ đĩa trước khi trả về. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Đó là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng Put trong RocksDB. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn và tính năng khác của RocksDB trong tài liệu chi tiết của nó.