Skip to main content

RocksDB - Time To Live

TTL (Time-to-Live) là một tính năng trong RocksDB cho phép bạn đặt thời gian sống cho một cặp key-value. Khi giá trị TTL hết hạn, RocksDB tự động xóa key-value tương ứng khỏi cơ sở dữ liệu.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng TTL trong RocksDB bằng Java:

import org.rocksdb.*;

public class RocksDBTTLExample {

  public static void main(String[] args) {
    RocksDB.loadLibrary();
    try (final Options options = new Options().setCreateIfMissing(true);
       final RocksDB db = RocksDB.open(options, "/path/to/database")) {
      final ColumnFamilyHandle cfHandle = db.getDefaultColumnFamily();

      byte[] key = "myKey".getBytes();
      byte[] value = "myValue".getBytes();
      int ttl = 3600; // TTL in seconds

      db.put(cfHandle, key, value, ttl);
    } catch (RocksDBException e) {
      // Xử lý lỗi khi ghi dữ liệu không thành công
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng put() để ghi một cặp key-value vào RocksDB với một giá trị TTL (Time-to-Live) được đặt là 3600 giây (1 giờ). Khi giá trị TTL hết hạn, RocksDB tự động xóa key-value tương ứng.

Đối với việc sử dụng TTL trong RocksDB bằng C++, dưới đây là một ví dụ:

#include "rocksdb/db.h"

int main() {
  rocksdb::DB* db;
  rocksdb::Options options;
  options.create_if_missing = true;
  rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/database", &db);
  if (status.ok()) {
    rocksdb::WriteOptions writeOptions;
    rocksdb::Slice key = "myKey";
    rocksdb::Slice value = "myValue";
    int ttl = 3600; // TTL in seconds
    rocksdb::Status writeStatus = db->Put(writeOptions, key, value, rocksdb::WriteTTL(ttl));
    if (!writeStatus.ok()) {
      // Xử lý lỗi khi ghi dữ liệu không thành công
    }
  } else {
    // Xử lý lỗi khi mở cơ sở dữ liệu không thành công
  }
  delete db;
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng Put() để ghi một cặp key-value vào RocksDB với một giá trị TTL (Time-to-Live) được đặt là 3600 giây (1 giờ). Khi giá trị TTL hết hạn, RocksDB tự động xóa key-value tương ứng.

Đó là một ví dụ về việc sử dụng TTL trong RocksDB bằng Java và C++.