Skip to main content

RocksDB - Prefix Seek

Prefix Seek trong RocksDB được sử dụng để tìm kiếm các key bắt đầu bằng một tiền tố cụ thể trong database. Phương thức Prefix Seek trả về iterator trỏ đến vị trí đầu tiên của key có tiền tố được chỉ định.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Prefix Seek trong RocksDB bằng C++:

#include "rocksdb/db.h"

int main() {
  rocksdb::DB* db;
  rocksdb::Options options;
  options.create_if_missing = true;
  rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/database", &db);
  if (status.ok()) {
    rocksdb::ReadOptions readOptions;
    rocksdb::Iterator* iterator = db->NewIterator(readOptions);
    rocksdb::Slice prefix = "myPrefix";
    iterator->Seek(prefix);
    while (iterator->Valid() && iterator->key().starts_with(prefix)) {
      // Xử lý key tương ứng
      iterator->Next();
    }
    delete iterator;
  } else {
    // Xử lý lỗi khi mở database không thành công
  }
  delete db;
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một RocksDB database và sử dụng Prefix Seek để tìm kiếm các key bắt đầu bằng tiền tố "myPrefix". Iterator trả về sẽ trỏ đến vị trí đầu tiên của key tương ứng. Tiếp theo, chúng ta sử dụng vòng lặp để duyệt qua các key có tiền tố "myPrefix". Khi iterator không còn hợp lệ hoặc key không còn bắt đầu bằng tiền tố "myPrefix", vòng lặp sẽ kết thúc.

Lưu ý rằng Prefix Seek không trả về các key theo thứ tự sắp xếp. Nếu bạn muốn lấy các key theo thứ tự sắp xếp, bạn cần thực hiện sắp xếp trong vòng lặp hoặc sử dụng các phương thức khác như Prefix Enumerate trong RocksDB.

Đó là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng Prefix Seek trong RocksDB bằng C++. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn và tính năng khác của RocksDB trong tài liệu chi tiết của nó.