Skip to main content

RocksDB - BlobDB

BlobDB là một mô-đun bổ sung cho RocksDB, được thiết kế đặc biệt để lưu trữ và quản lý dữ liệu lớn không cấu trúc như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các đối tượng nhị phân khác. Nó cung cấp khả năng lưu trữ hiệu quả dữ liệu lớn và quản lý metadata liên quan đến dữ liệu.

BlobDB sử dụng một cấu trúc dữ liệu gọi là "blob" để lưu trữ dữ liệu không cấu trúc. Mỗi blob là một đơn vị lưu trữ độc lập, có thể chứa một hoặc nhiều đối tượng nhị phân. BlobDB sử dụng RocksDB để lưu trữ metadata của các blob, bao gồm thông tin như kích thước, thời gian tạo và các thuộc tính tùy chỉnh khác.

BlobDB cung cấp các API để thêm, truy xuất và xóa blob, cho phép bạn làm việc với dữ liệu không cấu trúc một cách dễ dàng và hiệu quả. Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng BlobDB trong RocksDB bằng Java:

import org.rocksdb.*;

public class RocksDBBlobDBExample {

  public static void main(String[] args) {
    RocksDB.loadLibrary();
    try (final Options options = new Options().setCreateIfMissing(true);
       final RocksDB db = RocksDB.open(options, "/path/to/database")) {

      // Khởi tạo BlobDB
      try (final BlobDB blobDB = BlobDB.open(db)) {
        // Thêm dữ liệu vào BlobDB
        byte[] blobId = blobDB.put("Hello, BlobDB!".getBytes());
        System.out.println("Blob ID: " + new String(blobId));

        // Truy xuất dữ liệu từ BlobDB
        byte[] data = blobDB.get(blobId);
        System.out.println("Data: " + new String(data));

        // Xóa dữ liệu từ BlobDB
        blobDB.delete(blobId);
      } catch (RocksDBException e) {
        // Xử lý lỗi khi thao tác với BlobDB không thành công
      }
    } catch (RocksDBException e) {
      // Xử lý lỗi khi thao tác với cơ sở dữ liệu RocksDB không thành công
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng BlobDB.open() để khởi tạo một phiên làm việc với BlobDB. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng put() để thêm dữ liệu vào BlobDB, get() để truy xuất dữ liệu từ BlobDB và delete() để xóa dữ liệu từ BlobDB.

Đây là một ví dụ về việc sử dụng BlobDB trong RocksDB bằng C++:

#include "rocksdb/db.h"
#include "rocksdb/blob_db.h"

int main() {
  rocksdb::DB* db;
  rocksdb::Options options;
  options.create_if_missing = true;
  rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/database", &db);
  if (status.ok()) {
    // Khởi tạo BlobDB
    rocksdb::BlobDB* blobDB;
    rocksdb::BlobDBOptions blobDBOptions;
    rocksdb::Status blobDBStatus = rocksdb::BlobDB::Open(blobDBOptions, db, &blobDB);
    if (blobDBStatus.ok()) {
      // Thêm dữ liệu vào BlobDB
      rocksdb::BlobDB::PutOptions putOptions;
      rocksdb::Slice data = "Hello, BlobDB!";
      rocksdb::BlobIndex blobIndex;
      rocksdb::Status putStatus = blobDB->Put(putOptions, data, &blobIndex);
      if (putStatus.ok()) {
        std::cout << "Blob ID: " << blobIndex.blob_handle.ToString() << std::endl;

        // Truy xuất dữ liệu từ BlobDB
        rocksdb::BlobDB::GetOptions getOptions;
        rocksdb::PinnableSlice readValue;
        rocksdb::Status getStatus = blobDB->Get(getOptions, blobIndex.blob_handle, &readValue);
        if (getStatus.ok()) {
          std::cout << "Data: " << readValue.ToString() << std::endl;

          // Xóa dữ liệu từ BlobDB
          rocksdb::BlobDB::DeleteOptions deleteOptions;
          rocksdb::Status deleteStatus = blobDB->Delete(deleteOptions, blobIndex.blob_handle);
          if (!deleteStatus.ok()) {
            // Xử lý lỗi khi xóa dữ liệu không thành công
          }
        } else {
          // Xử lý lỗi khi truy xuất dữ liệu không thành công
        }
      } else {
        // Xử lý lỗi khi thêm dữ liệu không thành công
      }
    } else {
      // Xử lý lỗi khi khởi tạo BlobDB không thành công
    }
  } else {
    // Xử lý lỗi khi khởi tạo RocksDB không thành công
  }
  return 0;
}