Skip to main content

RocksDB - Transaction

Transactions (giao dịch) là một tính năng quan trọng trong RocksDB cho phép bạn thực hiện các thao tác đọc và ghi dữ liệu theo cách an toàn và nhất quán. Khi bạn thực hiện các thao tác trong một giao dịch, RocksDB đảm bảo rằng các thay đổi chỉ được áp dụng hoàn toàn hoặc không áp dụng.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng Transactions trong RocksDB bằng Java:

import org.rocksdb.*;

public class RocksDBTransactionsExample {

  public static void main(String[] args) {
    RocksDB.loadLibrary();
    try (final Options options = new Options().setCreateIfMissing(true);
       final RocksDB db = RocksDB.open(options, "/path/to/database")) {
      try (final TransactionDB transactionDb = TransactionDB.open(options, "/path/to/transaction_database")) {
        // Bắt đầu một giao dịch
        try (final Transaction transaction = transactionDb.beginTransaction(new WriteOptions())) {
          byte[] key1 = "key1".getBytes();
          byte[] key2 = "key2".getBytes();
          byte[] value1 = "value1".getBytes();
          byte[] value2 = "value2".getBytes();

          // Thực hiện các thao tác ghi dữ liệu trong giao dịch
          db.put(transaction, key1, value1);
          db.put(transaction, key2, value2);

          // Xác nhận giao dịch thành công
          transaction.commit();
        } catch (RocksDBException e) {
          // Xử lý lỗi khi giao dịch không thành công
        }
      } catch (RocksDBException e) {
        // Xử lý lỗi khi mở transaction database không thành công
      }
    } catch (RocksDBException e) {
      // Xử lý lỗi khi mở database không thành công
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng TransactionDB.open() để mở một transaction database. Sau đó, chúng ta bắt đầu một giao dịch bằng cách sử dụng beginTransaction(). Trong giao dịch, chúng ta thực hiện các thao tác ghi dữ liệu bằng put(). Cuối cùng, chúng ta xác nhận giao dịch thành công bằng commit(). Nếu có lỗi xảy ra, chúng ta có thể sử dụng rollback() để hủy bỏ giao dịch.

Đây là một ví dụ về việc sử dụng Transactions trong RocksDB bằng Java.

C++:

#include "rocksdb/db.h"
#include "rocksdb/utilities/transaction.h"

int main() {
  rocksdb::DB* db;
  rocksdb::Options options;
  options.create_if_missing = true;
  rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/database", &db);
  if (status.ok()) {
    rocksdb::TransactionDBOptions txdbOptions;
    txdbOptions.create_if_missing = true;
    rocksdb::TransactionDB* transactionDb;
    rocksdb::TransactionDB::Open(txdbOptions, "/path/to/transaction_database", &transactionDb);

    // Bắt đầu một giao dịch
    rocksdb::WriteOptions writeOptions;
    rocksdb