Skip to main content

RocksDB - Delete Range

Trong RocksDB, DeleteRange() là một hàm dùng để xóa một phạm vi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu RocksDB. Nó cho phép bạn xóa tất cả các key-value có key nằm trong một khoảng key được chỉ định.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng DeleteRange() trong RocksDB bằng Java:

import org.rocksdb.*;

public class RocksDBDeleteRangeExample {

  public static void main(String[] args) {
    RocksDB.loadLibrary();
    try (final Options options = new Options().setCreateIfMissing(true);
       final RocksDB db = RocksDB.open(options, "/path/to/database")) {

      byte[] startKey = "startKey".getBytes();
      byte[] endKey = "endKey".getBytes();

      WriteOptions writeOptions = new WriteOptions();
      db.deleteRange(writeOptions, startKey, endKey);
    } catch (RocksDBException e) {
      // Xử lý lỗi khi xóa dữ liệu không thành công
    }
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng deleteRange() để xóa tất cả các key-value có key trong khoảng từ "startKey" đến "endKey" trong RocksDB.

Đây là một ví dụ về việc sử dụng DeleteRange() trong RocksDB bằng Java.

C++:

#include "rocksdb/db.h"

int main() {
  rocksdb::DB* db;
  rocksdb::Options options;
  options.create_if_missing = true;
  rocksdb::Status status = rocksdb::DB::Open(options, "/path/to/database", &db);
  if (status.ok()) {
    rocksdb::WriteOptions writeOptions;
    rocksdb::Slice startKey = "startKey";
    rocksdb::Slice endKey = "endKey";
    rocksdb::Status deleteStatus = db->DeleteRange(writeOptions, &startKey, &endKey);
    if (!deleteStatus.ok()) {
      // Xử lý lỗi khi xóa dữ liệu không thành công
    }
  } else {
    // Xử lý lỗi khi mở cơ sở dữ liệu không thành công
  }
  delete db;
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng DeleteRange() để xóa tất cả các key-value có key trong khoảng từ "startKey" đến "endKey" trong RocksDB.

Đó là một ví dụ về việc sử dụng DeleteRange() trong RocksDB bằng Java và C++.