Skip to main content

Redis Key command

Các command cơ bản để quản lý key trong Redis

Redis Del command - Xóa Key trong Redis

Redis DEL command được sử dụng để xóa một bản ghi theo key đã tồn tại. Return Value: Số bản ghi...

Redis Dump command - Lệnh Dump trong Redis

Redis DUMP command được sử dụng để trả về serialized version của giá trị được lưu trữ bởi key. R...

Redis Exists command - Kiểm tra Key đã tồn tại trong Redis

Redis EXISTS command được sử dụng để kiểm tra xem một key đã tồn tại hay chưa Return Value Inte...

Redis Expire command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Expire command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key. Sau thời gian này, ...

Redis Expireat command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Expireat command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key được tính theo Uni...

Redis Pexpire command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Pexpire command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key (tính theo miliseco...

Redis Pexpireat command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Pexpireat command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key được tính theo Un...

Redis Keys command - Lệnh tìm kiếm gần đúng theo Key trong Redis

Redis Keys command được sử dụng để tìm kiếm key theo pattern. Return Value: Danh sách (Array) c...

Redis Move command - Lệnh move Key sang database khác trong Redis

Redis MOVE command được sử dụng để move một key từ database hiện tại sang một database khác. Ret...

Redis Persist command - Lệnh xóa thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Persist command được sử dụng để xóa một thiết lập expire của key. Return value: Integer v...

Redis Pttl command - Lệnh kiểm tra thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis PTTL command được sử dụng để get thời gian expiry còn lại (time to live) của key (milliseco...

Redis TTL command - Lệnh kiểm tra thời gian hết hạn còn lại của Key trong Redis

Redis TTL command được sử dụng để get thời gian expiry còn lại (time to live) của key (seconds). ...

Redis RANDOMKEY command - Lệnh lấy một Key ngẫu nhiên trong Redis

Redis RANDOMKEY command được sử dụng để get một key ngẫu nhiên từ Redis database. Return value: ...

Redis Rename command - Lệnh rename Key trong Redis

Redis RENAME command được sử dụng để rename một tên key. Return value: OK error, nếu tên key ...

Redis Renamenx command - Lệnh rename Key trong Redis

Redis RENAMENX command được sử dụng để rename tên của key nếu tên này chưa được sử dụng. Return ...

Redis Type command - Lệnh kiểm tra loại dữ liệu giá trị của Key trong Redis

Redis TYPE command được sử dụng để get kiểu data của giá trị được lưu trữ trong key. Return valu...