Skip to main content

Redis Expire command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Expire command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key. Sau thời gian này, key sẽ không còn tồn tại trên Redis.

Return Value

Integer value:

  • 1, nếu thời gian timeout được thiết lập cho key.
  • 0, nếu key không tồn tại hoặc thời gian timeout không được thiết lập cho key.

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> Expire KEY_NAME TIME_IN_SECONDS

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> SET laptrinhvn redis
OK

redis 127.0.0.1:6379> EXPIRE laptrinhvn 60
(integer) 1

Trong ví dụ trên, key laptrinhvn được thiết lập thời gian expire là 60s (1 phút). Sau 1 phút, key laptrinhvn sẽ bị expire tự động