Skip to main content

Redis Connection command

Redis connection là command cơ bản được sử dụng để quản lý các kết nối của client tới Redis server.

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> AUTH "password" 
OK 
redis 127.0.0.1:6379> PING 
PONG 

Các command cơ bản của Redis connection:

STT Command Mô tả
1 AUTH password Thiết lập xác thực tới server sử dụng password
2 ECHO message Print một message string
3 PING Kiểm tra server có đang hoạt động hay không
4 QUIT Đóng một kết nối hiện tại
5 SELECT index Thay đổi một database cho kết nối hiện tại