Skip to main content

Redis Persist command - Lệnh xóa thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Persist command được sử dụng để xóa một thiết lập expire của key.

Return value:

Integer value:

  • 1, nếu timeout được xóa khỏi thiết lập của key.
  • 0, nếu key không tồn tại hoặc không có thiết lập timeout cho key.

Syntax:

redis 127.0.0.1:6379> PERSIST KEY_NAME

Ví dụ:

redis 127.0.0.1:6379> SET tutorial1 redis
OK

redis 127.0.0.1:6379> EXPIRE tutorial1 60
1) (integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> TTL tutorial1
1) (integer) 60
redis 127.0.0.1:6379> PERSIST tutorial1
1) (integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> TTL tutorial1
1) (integer) -1