Skip to main content

Redis

Redis là một dự án cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ thực hiện cơ sở dữ liệu khóa-giá trị trong bộ nhớ phân tán. Redis hỗ trợ các loại cấu trúc dữ liệu trừu tượng khác nhau, chẳng hạn như chuỗi, danh sách, bản đồ, bộ, bộ được sắp xếp, HyperLogLogs, bitmap, luồng và chỉ mục không gian.

Redis Basics

Kiến thức cơ bản về Redis

Redis overview

Redis là gì? Redis là tên viết tắt của Remote Dictionary Server (Máy chủ từ điển từ xa), là một ...

Redis Installation

Cài đặt Redis Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách redis sử dụng bộ cài đặt dành cho hệ điều hành Linu...

Redis Configuration - Thực hiện cấu hình bằng lệnh trong Python

Redis có một file để thực hiện cấu hình các tham số (redis.conf) tại thư mục root của Redis, tuy ...

Redis Data types - Kiểu dữ liệu trong Redis

Redis hỗ trợ 5 kiểu dữ liệu, bao gồm: 1. Strings Redis string là lệnh sử dụng để quản lý các ke...

Redis Commands - Redis-cli trong Redis

Redis command được sử dụng để thực hiện các lệnh thực thi trên Redis server. Để run command trên...

Redis Key command - Quản lý Key trong Redis

Redis key command được sử dụng để quản lý key trong Redis. Cú pháp redis 127.0.0.1:6379> COM...

Redis Transaction - Thực hiện nhóm lệnh trong Redis

Redis transaction cho phép một nhóm các lệnh thực hiện theo thứ tự cho đến khi lệnh cuối cùng đượ...

Redis HyperLogLog

Redis HyperLogLog là một thuật toán sử dụng phương pháp ngẫu nhiên để tạo ra một số lượng phần tử...

Redis Publish - Subscribe

Redis Pub / Sub được áp dụng trong các hệ thống cần gửi/nhận bản tin message nơi sender (publishe...

Redis Scripting

Redis scripting được sử dụng để thực thi các script bằng thông dịch Lua (Lua interpreter). Nó đượ...

Redis Connection command

Redis connection là command cơ bản được sử dụng để quản lý các kết nối của client tới Redis serve...

Redis Server command - Lệnh quản lý Redis

Redis server command được sử dụng để quản lý Redis server. Ví dụ; redis 127.0.0.1:6379> INFO...

Redis Key command

Các command cơ bản để quản lý key trong Redis

Redis Del command - Xóa Key trong Redis

Redis DEL command được sử dụng để xóa một bản ghi theo key đã tồn tại. Return Value: Số bản ghi...

Redis Dump command - Lệnh Dump trong Redis

Redis DUMP command được sử dụng để trả về serialized version của giá trị được lưu trữ bởi key. R...

Redis Exists command - Kiểm tra Key đã tồn tại trong Redis

Redis EXISTS command được sử dụng để kiểm tra xem một key đã tồn tại hay chưa Return Value Inte...

Redis Expire command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Expire command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key. Sau thời gian này, ...

Redis Expireat command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Expireat command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key được tính theo Uni...

Redis Pexpire command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Pexpire command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key (tính theo miliseco...

Redis Pexpireat command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Pexpireat command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key được tính theo Un...

Redis Keys command - Lệnh tìm kiếm gần đúng theo Key trong Redis

Redis Keys command được sử dụng để tìm kiếm key theo pattern. Return Value: Danh sách (Array) c...

Redis Move command - Lệnh move Key sang database khác trong Redis

Redis MOVE command được sử dụng để move một key từ database hiện tại sang một database khác. Ret...

Redis Persist command - Lệnh xóa thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Persist command được sử dụng để xóa một thiết lập expire của key. Return value: Integer v...

Redis Pttl command - Lệnh kiểm tra thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis PTTL command được sử dụng để get thời gian expiry còn lại (time to live) của key (milliseco...

Redis TTL command - Lệnh kiểm tra thời gian hết hạn còn lại của Key trong Redis

Redis TTL command được sử dụng để get thời gian expiry còn lại (time to live) của key (seconds). ...

Redis RANDOMKEY command - Lệnh lấy một Key ngẫu nhiên trong Redis

Redis RANDOMKEY command được sử dụng để get một key ngẫu nhiên từ Redis database. Return value: ...

Redis Rename command - Lệnh rename Key trong Redis

Redis RENAME command được sử dụng để rename một tên key. Return value: OK error, nếu tên key ...

Redis Renamenx command - Lệnh rename Key trong Redis

Redis RENAMENX command được sử dụng để rename tên của key nếu tên này chưa được sử dụng. Return ...

Redis Type command - Lệnh kiểm tra loại dữ liệu giá trị của Key trong Redis

Redis TYPE command được sử dụng để get kiểu data của giá trị được lưu trữ trong key. Return valu...

Redis Advanced

Kiến thức nâng cao về Redis

Redis guideline

Hướng dẫn triển khai Redis